ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ “ พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ” เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ข

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการ “ พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ” เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ปีการศึกษา 2558 – 2559

ผู้รายงาน : ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์

ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่รายงาน 2559

รายงานการประเมินโครงการ “ พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ” เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น บุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558 – 2559ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ( Cipp – Model ) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ประชากรคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 341 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 341 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 113 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2559 จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 341 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 341 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่าระดับ ( Rating Scale ) มีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 6 ฉบับและแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558-2559 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.93 – 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS ( Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 16 ) ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุด 3 ดี โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558 ตาม ความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุด 3 ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.42,  = 0.63) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.03,  = 0.53)ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการ

ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.41)มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย

4.1 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตคุณภาพการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรม การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของ ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับปานกลางได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยรวมมีคุณภาพ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 92.35 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ผลการประเมินมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 96.36 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน

3. ของบประมาณในการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภายนอก

4. ควรจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอ

5. การติดตามประเมินผล และควรนำผลการประเมินไปใช้จริงในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ

6. ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนในการประเมินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

โครงการ

7. ควรส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

8. ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ

9. คณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

ใน การดำเนินโครงการ

10. ควรส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตัวเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆเพื่อส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย / ประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ที่ห้องสมุดได้ดำเนินการทุกโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ของนักเรียนโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

3. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของโรงเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ ประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

โพสต์โดย โอ๋ : [20 พ.ค. 2560 เวลา 10:53 น.]
อ่าน [2520] ไอพี : 122.154.48.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,715 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 10,658 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 14,755 ครั้ง
จริงไหม? ...กินไก่แล้วทำให้ลูกเป็นสาวเร็ว หรือทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือ?
จริงไหม? ...กินไก่แล้วทำให้ลูกเป็นสาวเร็ว หรือทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือ?

เปิดอ่าน 56,125 ครั้ง
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)

เปิดอ่าน 40,933 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 8,257 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 22,749 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 9,559 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เปิดอ่าน 11,965 ครั้ง
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ

เปิดอ่าน 19,777 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"

เปิดอ่าน 44,016 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 16,230 ครั้ง
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 18,928 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 15,504 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 14,595 ครั้ง
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,460 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

เปิดอ่าน 43,088 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 36,804 ครั้ง
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)

เปิดอ่าน 691,681 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

เปิดอ่าน 9,846 ครั้ง
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ