ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างเครื่องมืองานเกษตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้งานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตรโดยได้ดำเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผลการวิจัยพบว่า

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานเกษตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1.การสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เพื่อใช้ประเมินผลด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain

2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานเกษตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีดังนี้

1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและผลการเรียนรู้ (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.60-1.00

2) ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.167- 0.778 และค่าอำนาจจำแนก -0.222-0.667 (การทดลองครั้งที่ 1)

3.) ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.625- 0.797 มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.219 -0.469 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.889 (การทดลองครั้งที่ 2)

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานเกษตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1.การสร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานเกษตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ จำนวน 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นเตรียมการปฏิบัติ ขั้นการปฏิบัติและขั้นผลการปฏิบัติ เป็นแบบวัดทักษะปฏิบัติเรื่องการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด (การปลูกข้าวโพด)

2.การคุณภาพแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานเกษตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมือง

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและผลการเรียนรู้ (IOC) มีค่า 1.00

2) ระดับความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ “มากที่สุด”

3) ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.204-0.788 และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน มีค่าเท่ากับ 0.977 (การทดลองครั้งที่ 1)

4) ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.315-0.762 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.864 (การทดลองครั้งที่ 2)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ การปฏิบัติกิจกรรมงานเกษตร (ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน) สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1. การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ การปฏิบัติกิจกรรมงานเกษตร (ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน) สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ

2.การหาคุณภาพของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ การปฏิบัติกิจกรรมงานเกษตร (ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน) สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้ มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00

2) ระดับความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ “มาก”

3) ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.430-0.855 และ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.851 (การทดลองครั้งที่ 1)

4) ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.503-0.843 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.874 (การทดลองครั้งที่ 2)

การประเมินผลการเรียนรู้ งานเกษตร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบว่า นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 ระดับผลการเรียนดีมาก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 ระดับผลการเรียนดี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ระดับผลการเรียนค่อนข้างดี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 และระดับผลการเรียนปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยรวมนักเรียนมีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทุกคนและอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีถึงดีเยี่ยม

โพสต์โดย ครูเพ็ญนี : [22 พ.ค. 2560 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [1807] ไอพี : 110.78.181.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ