ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย โรงเรียนอุ

ชื่องานวิจัย รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย กมลทรรศน์ ใสสูงเนิน

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่จะประเมินโครงการภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบของ CIPPIEST Model ๑) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ๒) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการ ๔) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จำนวน ๑๒ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านที่ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ด้านที่ ๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ด้านที่ ๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ๕ รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม ด้านที่ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ด้านที่ ๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง ด้านที่ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ด้านที่ ๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านที่ ๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ ๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ด้านที่ ๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ๕) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ๖) เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ๗) เพื่อประเมินความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ๘) เพื่อประเมินความสามารถถ่ายทอดขยายผลต่อเนื่องได้ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ครู จำนวน ๘ คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๒ คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๒ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งหมด จำนวน ๙๙ คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวแทนครูพระสอนธรรมศึกษา จำนวน ๑ รูป หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน จำนวน ๑ คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชั้นเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๓ คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งหมด จำนวน ๗ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ตัวแทนครูพระสอนธรรมศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยในประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประชากร และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า

ด้านบริบท (C : Context) ของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านปัจจัยนำเข้า (I : Input) ของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านกระบวนการ (P : Process) ของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านผลผลิต (P : Product) ของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านผลกระทบ (I : Impact) ของโครงการมีความเห็นด้วย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านประสิทธิผล (E : Effectiveness) ของโครงการมีคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น (S : Sustainable) ของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านความสามารถถ่ายทอดขยายผลต่อเนื่องได้ (T : Transportation) ของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ต้อย : [15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:36 น.]
อ่าน [2161] ไอพี : 183.89.72.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,816 ครั้ง
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 10,230 ครั้ง
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553

เปิดอ่าน 13,595 ครั้ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

เปิดอ่าน 23,743 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 11,974 ครั้ง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา"  เป็นเรื่องหลอกลวง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา" เป็นเรื่องหลอกลวง

เปิดอ่าน 9,782 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 10,199 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 11,122 ครั้ง
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!

เปิดอ่าน 19,677 ครั้ง
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"

เปิดอ่าน 14,325 ครั้ง
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ

เปิดอ่าน 30,789 ครั้ง
ระบบสุริยะจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาล

เปิดอ่าน 13,166 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 28,479 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 17,048 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 27,190 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,330 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,456 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 12,755 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 38,672 ครั้ง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 103,922 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ