ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนกาฬสินธุ์-พิทยาสัย ปีการศึกษา 25

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

โรงเรียนกาฬสินธุ์-พิทยาสัย ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษา นายวีระศักดื์ วงศ์ทอง

ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนกาฬสินธุ์-พิทยาสัย ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า

ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 5 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดและของสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ทรัพยากรของโครงการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ควรลดภาระงานของครู เพิ่มงบประมาณในส่วนของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และส่งเสริมให้ครูภาษาไทยได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

3. ด้านกระบวนการ พบว่า การดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาจากฝ่ายบริหาร ความร่วมมือของบุคลากร และการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ควรเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอื่นๆ หัวหน้าสายชั้นควรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนิเทศติดตาม ควรประชุมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ครูทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างและควรวางระบบการทำงานในโรงเรียนให้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน

4. ด้านผลผลิต

4.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ พบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครู

มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพในระดับมากที่สุด เพราะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ควรพัฒนาเรื่องระยะเวลาการประเมิน และลดเกณฑ์การเพิ่มของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 2

4.2 กิจกรรมการนิเทศติดตาม พบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครู

มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินกิจกรรมการนิเทศติดตามในระดับมาก เพราะครูได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน ทำให้ผู้บริหารทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู ครูในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้ครูมีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่ควรพิจารณา ในด้านการนำผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและให้รางวัลแก่ครูที่มีคะแนนผลการนิเทศสูงสุดแต่ละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือมากขึ้น

4.3 กิจกรรมวันสำคัญ พบว่า ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผล การดำเนินกิจกรรมวันสำคัญในระดับมาก เพราะนักเรียนรักและภูมิใจในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ผู้ปกครองให้ความสนใจและส่งเสริมการร่วมกิจกรรมของนักเรียนต้องการให้จัดทุกปี กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและความสนใจ แต่ควรปรับปรุงการกำหนดเวลาในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม

เพิ่มจำนวนรางวัลให้กับนักเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม

4.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด พบว่า ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดในระดับมาก เพราะห้องสมุดมีความทันสมัย สวยงาม เป็นระเบียบ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจและต่อเนื่อง แต่ควรเพิ่มเติมหนังสือวารสารให้มากขึ้น จัดซื้อหนังสือและสื่อเพิ่มเติม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการใช้บริการและดูแลรักษาสื่อต่างๆ จากฝุ่น และควรขยายเวลาให้บริการ

โพสต์โดย วีระศักดิ์ : [19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [1806] ไอพี : 49.230.224.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ