ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โดยใช้กลยุท

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจของ Stufflebeam ที่เรียกว่า “CIPP approach” โดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ในด้านคุณภาพของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต คุณภาพห้องสมุดมีชีวิต พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การมีส่วนร่วม ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินโครงการฯ ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชากรที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 8 ฉบับ ทุกฉบับมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.94-0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science for windows) version 16 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 2 กลุ่ม ที่ประเมินมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.47 , S.D. = 0.58 และ = 3.47 , S.D. = 0.60) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.31 , S.D. = 0.28) ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.31 , S.D. = 0.28 และ = 4.28 , S.D. = 0.40) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุด มีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.42 ,  = 0.63) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (= 4.15 ,  = 0.43) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุด มีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม ที่ประเมินมีคุณภาพปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27 , S.D. = 0.58 , = 3.42 , S.D. = 0.64 และ = 3.29 , S.D. = 0.59) ตามลำดับ ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.26 , S.D. = 0.55 , = 4.17 , S.D. = 0.39 และ = 4.11 , S.D. = 0.41) ตามลำดับ ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการฯ จำแนกเป็น

4.1 ระดับคุณภาพของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่ม ที่ประเมินมีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27 , S.D. = 0.58 , = 3.42 , S.D. = 0.64 , = 3.29 , S.D. = 0.59 และ = 3.42 , S.D. = 0.61) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.08 , S.D. = 0.61, = 4.02 , S.D. = 0.58 , = 4.01, S.D. = 0.59 และ = 4.12 , S.D. = 0.61) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ระดับคุณภาพของห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่ม ที่ประเมินมีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45 , S.D. = 0.67 , = 3.40 , S.D. = 0.67 , = 3.58 , S.D. = 0.74 และ = 3.40 , S.D. = 0.62) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.19 , S.D. = 0.34, = 4.27 , S.D. = 0.41 , = 4.17, S.D. = 0.32 และ = 4.06 , S.D. = 0.62) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 2 กลุ่ม ที่ประเมินมีคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45 , S.D. = 0.62 และ = 3.26 , S.D. = 0.56) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 3.86 , S.D. = 0.66 และ = 3.85 , S.D. = 0.58) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.4 การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยใช้ กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่ม ที่ประเมิน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46 , S.D. = 0.71 , = 3.43, S.D. = 0.62 , = 3.49 , S.D. = 0.72 และ = 3.36 , S.D. = 0.64) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ( = 4.34 , S.D. = 0.48, = 4.26 , S.D. = 0.52 , = 4.24, S.D. = 0.49 และ = 4.15 ,

S.D. = 0.63) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยใช้ กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 พบว่า ปีการศึกษา 2558 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่ม ที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46 , S.D. = 0.71 , = 3.43 , S.D. = 0.62 , = 3.49 , S.D. = 0.72 และ = 3.36 , S.D. = 0.64) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.22 , S.D. = 0.57, = 4.16 , S.D. = 0.43 , = 3.85, S.D. = 0.57 และ = 4.09 , S.D. = 0.65) ตามลำดับ ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

2. ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่ครูบรรณารักษ์หรือโรงเรียนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

2. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

โพสต์โดย ิboss : [24 มิ.ย. 2560 เวลา 21:31 น.]
อ่าน [2599] ไอพี : 125.24.142.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,392 ครั้ง
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?

เปิดอ่าน 38,665 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

เปิดอ่าน 7,405 ครั้ง
จัดอันดับทุนมนุษย์
จัดอันดับทุนมนุษย์

เปิดอ่าน 55,896 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 18,632 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน

เปิดอ่าน 35,759 ครั้ง
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 12,553 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 35,513 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 8,470 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 13,649 ครั้ง
กล้วยป่า
กล้วยป่า

เปิดอ่าน 64,099 ครั้ง
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี

เปิดอ่าน 11,568 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่

เปิดอ่าน 16,515 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า

เปิดอ่าน 29,220 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ

เปิดอ่าน 20,627 ครั้ง
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?

เปิดอ่าน 28,568 ครั้ง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
เปิดอ่าน 150,083 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
เปิดอ่าน 17,561 ครั้ง
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
เปิดอ่าน 19,536 ครั้ง
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ