ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อจัดทำแบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers: GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers: GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง (4) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers: GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ศึกษาสองกลุ่มวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 96 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน กลุ่มควบคุม 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) แบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers:GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers:GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรได้แก่ แบบทดสอบรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated measure ANOVA)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (1) ผู้รายงานได้ออกแบบจัดทำแบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers: GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 9 เล่ม รวม 56 แบบฝึก เพื่อใช้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละบทเรียน ให้นักเรียน ทบทวนสรุปความคิดรวบยอดจากเรียนรู้ประกอบด้วยคู่มือการใช้ 1 เล่ม แบบฝึกทักษะ 4 เล่ม และเฉลยแบบฝึกทักษะ 4 เล่ม ดังนี้ โดยใช้แผนภาพกราฟิก 24 รูปแบบ (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมจากการวัดครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 (ก่อนทดลอง) คะแนนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนจากการวัด ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่6 (หลังการทดลอง) มีผลความแตกต่างของคะแนน เมื่อทดสอบทางสถิติแล้วพบว่าคะแนนของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากในครั้งที่ 4-6 และกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดีในครั้งที่ 4 และ 5 ระดับปานกลางในครั้งที่ 6 (3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลอง จากการวัด ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 (หลังการทดลอง) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 (ก่อนการทดลอง)ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจากการวัด ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 (หลังการทดลอง) ซึ่งอยู่ในระดับดีในครั้งที่ 4 และ 5 อยู่ในระดับปานกลางครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 (ก่อนการทดลอง)ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวัดครั้งที่ 6 สูงกว่าครั้งที่ 5 และครั้งที่ 5 สูงกว่าครั้งที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแผนภาพกราฟิก (Graphic Organizers: GO) ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning: BBL) นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังคงมีค่าสูง ไม่ลดต่ำลงในการวัดหลังการทดลองครั้งต่อๆมา ซึ่งในที่นี้หมายถึงผลการทดสอบการเรียนรู้ในครั้งที่ 4-6 และ การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการกลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวัดครั้งที่ 4 สูงกว่าครั้งที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวัดครั้งที่ 5 สูงกว่า ครั้งที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ไม่มีความคงทนในการเรียนรู้ มีลักษณะคะแนนที่ลดลงจากระดับดีในครั้งที่ 4-5 เมื่อทดสอบครั้งที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง

โพสต์โดย นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ : [30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:15 น.]
อ่าน [2253] ไอพี : 171.5.248.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 918 ครั้ง
กินอย่างไรไม่ให้อ้วน
กินอย่างไรไม่ให้อ้วน

เปิดอ่าน 22,613 ครั้ง
ตัวหนังสือไทย
ตัวหนังสือไทย

เปิดอ่าน 11,006 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

เปิดอ่าน 14,355 ครั้ง
เขย่าขวดก่อนรินยา คุณทำแล้วหรือยัง?
เขย่าขวดก่อนรินยา คุณทำแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 16,605 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 10,631 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 7,429 ครั้ง
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 10,873 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

เปิดอ่าน 8,122 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 16,764 ครั้ง
ภาพแบบ Vector
ภาพแบบ Vector

เปิดอ่าน 11,874 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 11,529 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 11,209 ครั้ง
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต

เปิดอ่าน 24,010 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 7,686 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,552 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!

เปิดอ่าน 21,089 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 11,156 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"

เปิดอ่าน 86,693 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 7,828 ครั้ง
Smart Thailand
Smart Thailand เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ