ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญศรี คำสิงห์

ระยะเวลาการประเมิน : ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทรัพยากร ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ และระบบบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการการจัดกิจกรรมของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม และการกำกับติดตามโครงการ 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 8 ด้าน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPPI MODEL) ประชากร ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 648 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 18 คน ครู จำนวน 33 คน นักเรียน จำนวน 303 คน และผู้ปกครอง จำนวน 303 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มประชากร หรือศึกษาจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 8 ฉบับประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ และระบบบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม และการกำกับติดตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยตัวชี้วัดจำนวนนักเรียนที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน และความพึงพอใจของนักเรียนและความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบริบทของโครงการ เนื่องมาจากการวางแผนจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ได้มีการศึกษากรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนทั้งภายนอกและภายใน ประเมินสภาพของโรงเรียน เพื่อหาความต้องการจำเป็น แล้วจัดวางทิศทางในการส่งเสริม กำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจน แผนงาน โครงการ และรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการร่วมคิด ร่วมทำของคณะกรรมการ ช่วยกันจัดวางทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ จากการประเมินพบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะสถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม ดังนั้น การดำเนินโครงการต่าง ๆ โรงเรียนควรจัดสถานที่ดำเนินโครงการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อการดำเนินงานจะได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านกระบวนการ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ควรคำนึงถึงความชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทุกกิจกรรม มีการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการบริหารโครงการการกำกับติดตามโครงการและให้กำลังใจในการทำงานที่จะทำให้เกิดความร่วมมือของคณะทำงานแต่ละกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง การประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานจะทำให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4. ด้านผลผลิตของโครงการ โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นนิสัยที่ถาวร เพราะการส่งเสริมในด้านคุณธรรม จะต้องอาศัยเวลาเน้นการปฏิบัติ และให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงจะบรรลุการส่งเสริมคุณธรรมได้ โดยเฉพาะควรส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น เพราะจากการประเมินเป็นพฤติกรรมลำดับสุดท้ายของคุณธรรมที่วัดทั้งหมด นอกจากครูทุกคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในทุก ๆ ด้าน เพราะการที่โครงการจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่และจริงใจในการปฏิบัติงาน ให้ครูมีความตระหนักและให้ความสนใจในการที่จะดูแลปลูกฝังให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5. จากการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้นได้ โรงเรียนควรที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป โดยนำข้อเสนอแนะที่ผู้ประเมินได้เสนอ นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นไป

โพสต์โดย นางเพ็ญศรี คำสิงห์ : [3 ก.ค. 2560 เวลา 19:54 น.]
อ่าน [2046] ไอพี : 202.29.176.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ