ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย : นายเดช ยะมงคล

ประเภทผลงานวิชาการ : ผลงานวิจัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ หลังการเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ ที่กำหนดร้อยละ 80 และ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ ก่อนและหลังการเรียน (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวนาตัวอย่างในท้องถิ่น ที่มีต่อหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง 1 เพื่อการทดลองใช้ หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 1 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 คน กลุ่มตัวอย่าง 2 เพื่อการทดลองใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่าง 3 เพื่อการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 3 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นชาวนาตัวอย่างในท้องถิ่น 4) แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน ที่มีต่อหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test )

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คือ ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ คือ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม โดยมีประสิทธิภาพของหลักสูตรเท่ากับ 80.22 / 81.67

2. คู่มือครูประกอบการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า องค์ประกอบของคู่มือครูซึ่งได้แก่สาระสำคัญ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.87 )

ส่วนคู่มือนักเรียนซึ่งประกอบด้วย คำชี้แจง ใบงานและใบความรู้ การวัดและประเมินผล พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.87)

3. ผลการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร พบว่า ความคิดเห็นของชาวนาตัวอย่างในท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรสาระเพิ่มเติม โดยสรุป พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสม สัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการให้ ชาวนาตัวอย่างในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นสิ่งดีมาก

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน จากการเรียนหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมากที่สุด ( =4.43)

โพสต์โดย เดช : [4 ก.ค. 2560 เวลา 15:40 น.]
อ่าน [2099] ไอพี : 1.10.216.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ