ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมั

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์

เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ผู้ศึกษา นางสาวขวัญตา แสวงผล

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่เรียนรายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว30201

ฟิสิกส์ 1 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง โมเมนตัมและการชน 2) ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นทั้งหมด 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1 เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) รายข้อตั้งแต่ .24 ถึง .66 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบที่กำหนดสถานการณ์มาให้ 10 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์มีข้อสอบอยู่ 3 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) รายข้อตั้งแต่ .51 ถึง 0.67 มีค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อตั้งแต่ .38 ถึง .70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และ 5) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์

เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)

มี 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อมีค่าอำนาจจำแนก (rxy) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.91 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t–test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.74/76.07

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1 โดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและ

การชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่าเท่ากับ 0.5919 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 59.19

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์

เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ฟิสิกส์สูงขึ้นจากก่อนเรียน สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้เป็น

ขั้นตอนตามหลักการแก้ปัญหา และมีความพึงพอใจต่อการเรียนมากขึ้น ดังนั้น ครูฟิสิกส์จึงสามารถนำชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เหล่านี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนบรรลุ

ผลตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่วางไว้

โพสต์โดย ขวัญตา : [19 ก.ค. 2560 เวลา 00:40 น.]
อ่าน [1864] ไอพี : 124.121.36.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ