ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) ตามวิถีปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) ตามวิถีปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร

(น้อย อาจารยางกูร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย นายพนมไพร คำขจร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้มนุษย์สามารถเผชิญกับความซับซ้อนและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้จึงต้องพัฒนามนุษย์ให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ การพัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยวิธีการในการฝึก ครูจึงเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการฝึกให้เยาวชนมีลักษณะนิสัยแห่ง การเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีกระบวนการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีคุณธรรมนำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ดำเนินการ 2 วงรอบ กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการนิเทศ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่สมัครใจร่วมวิจัยจำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 522 คน วิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสัมภาษณ์การศึกษาดูงาน แบบบันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการจัดการเรียนรู้นักเรียน ตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ (Triangulation Technique) วิเคราะห์และนำเสนอผลวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการนิเทศ ทำให้ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 5 คน มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม แต่ยังมีข้อวิตกกังวล ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน ขาดทักษะในการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงวางแผนการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ ทำให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องตามขั้นตอน และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติงานโครงงานได้สำเร็จ โครงงานของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลงานอยู่ในระดับผลการปฏิบัติดี

โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการนิเทศ ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทำให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมนำความรู้ ดังนั้นจึงสมควรสนับสนุนนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้เป็น แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย พนมไพร : [31 ก.ค. 2560 เวลา 07:00 น.]
อ่าน [1877] ไอพี : 110.168.50.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ