ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

ชื่อวิจัย รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

ผู้วิจัย นายศรชัย เข้มแข็ง

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารงาน“แบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์”ของโรงเรียน เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) เปนวิธีการบริหารที่เนนผลงานหรือผลการปฏิบัติ สงเสริมใหผูบริหาร

เนนที่ผลผลิตและ ผลลัพธซึ่งรวมกันเปนผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนสําคัญ

การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค 1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วน

รวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ผลการศึกษาพบวา ไดรูปแบบการบริหารงาน“แบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์”ของโรงเรียน เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) มีองคประกอบของหลักการบริหารงาน ดังนี้

1. ผูมีสวนรวมโดยตรง คือ ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเปนสําคัญ เชน ผูบริหาร หัวหนาโครงการ ซึ่งตองมีกลยุทธในการสรางบรรยากาศในองคกรใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม

2. ผูมีสวนรวมโดยออม คือ ผูที่ไมมีสวนในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แตเปน เรื่องของการใหการสนับสนุน สงเสริมใหบรรลุเปาหมาย เชน รวมประชุม สนับสนุนทรัพยากร

3. วิเคราะหสถานภาพโครงการแบบมีสวนรวม คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรคของสถานศึกษา หรือของแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา โดยทุกฝายที่เกี่ยวของเขามา มีสวนรวม และมีกลไกการควบคุมทิศทางของการดําเนินงานที่แนนอน

4. วัตถุประสงค เปนเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

5. ปจจัยนําเขา คือทรัพยากรตาง ๆ ที่นํามาใชในการดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

6. กิจกรรม เปนกระบวนการที่นําปจจัยนําเขา มาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

8. ผลผลิต คือ ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการดําเนินงาน ตามโครงการโดยตรง

9. ผลลัพธ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมาที่เกิดจากผลผลิตของการดําเนินงาน

10. ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน

11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับผลผลิต

12. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการบริหารงาน “แบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์” ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9

(วัดโพธิสัมพันธ์) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาใหสามารถวัดผลงาน

ไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินความกาวหนา และ

ความสําเร็จของงาน ทั้งในระดับแผนงาน/โครงการ/แผนกวิชา/ฝาย และงานของสถานศึกษาได้

รวมทั้งใชปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและการใหบริการทางการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้เปนหลักสําคัญของการปฏิรูประบบการทํางานของบุคลากรของสถานศึกษา

ทุกฝายที่ตองใหประชาชนและผูรับบริการทางการศึกษาไดรับประโยชนสูงสุด

จากการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ สรุปผล การนํารูปแบบการบริหารฯ ที่ไดจากการศึกษาไปใชในการบริหารโครงการ ผลการประเมิน โครงการโดยใชรูปแบบการประเมินแบบของซิปป (CIPP Model) ซึ่งประกอบดวยการประเมินดาน บริบท ปจจัย กระบวนการและผลผลิต พบวา ผลการประเมินทุกโครงการ มีคาเฉลี่ย = 4.10 และ คา S.D. = 0.60 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริบท มีคา = 4.20 และคา S.D.= 0.55 ในระดับมาก ซึ่งการดําเนินงานดานบริบทหมายถึงดานนโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและเจตนารมณของการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับมากทุกโครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ สงผลใหผูมีสวนรวม ในการดําเนินงานโครงการ ทั้งผูมีสวนรวมโดยตรง คือ ผูรับผิดชอบโครงการและผูมีสวนรวมโดยออม หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมโครงการเขาใจ วัตถุประสงคและเจตนารมณในการดําเนินงานโครงการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยูในระดับมากทุกด้าน และสําเร็จตามแผนงานที่ตั้ง ไวทุกโครงการ สวนขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติ คือ ด้านการดําเนินงานดานกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงาน ดานวิธีการขั้นตอน กิจกรรม การประชาสัมพันธและแผนการติดตามประเมินผล อยูในระดับต่ำ มีคา = 3.98และคา S.D.= 0.68 ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ มีคาเฉลี่ย  = 4.14และคา  = 0.51ระดับผลการประเมิน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตาม รายการประเมิน รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริบท มีคา  = 4.26และคา  = 0.48 ใน ระดับมาก ซึ่งแสดงวาบุคลากรมีความเขาใจถึง นโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและเจตนารมณ ของการดําเนินงานโครงการ แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นระหวางผูที่มีสวน รวมโดยตรงและผูที่มีสวนรวมโดยออม สงผลใหเกิดความเขาใจรูจุดมุงหมายในการดําเนินงาน โครงการ สวนรายการประเมินที่มีคาต่ำสุด คือ ดานกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงานดาน วิธีการ ขั้นตอน กิจกรรม การประชาสัมพันธและแผนการติดตามประเมินผลมีคา  = 4.03 และคา  = 0.53 อยูในระดับมาก ตองไดรับการปรับปรุง

โพสต์โดย เนาวรัชต์ แก่นทน : [11 ส.ค. 2560 เวลา 09:32 น.]
อ่าน [2140] ไอพี : 183.89.1.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,222 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 13,066 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 30,918 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 9,202 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย

เปิดอ่าน 20,486 ครั้ง
เผด็จการคืออะไร
เผด็จการคืออะไร

เปิดอ่าน 13,254 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 97,641 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 309,683 ครั้ง
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )

เปิดอ่าน 9,256 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 9,852 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เปิดอ่าน 10,702 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 14,129 ครั้ง
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม

เปิดอ่าน 10,090 ครั้ง
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น

เปิดอ่าน 20,495 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 23,871 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 62,012 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

เปิดอ่าน 10,389 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 16,014 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 152,018 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 7,617 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ