ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ

ชื่อเรื่อง รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา

2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายโยธิน นาอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ จำนวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และข้อสอบ Nt , O – Net นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ตรวจหาค่าความถี่ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อทั้งฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x̄)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.28 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ด้านปัจจัยนำเข้าในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.30 , S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.28 , S.D. = 0.47) และด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.27 , S.D. = 0.45) ต่ำสุดคือด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.25 , S.D. = 0.48) ตามลำดับ

2. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1) ผลทดสอบระดับชาติ (Nt) รวมความสามารถ 3 ด้าน พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 3 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.05 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.47 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 21.42 คิดเป็นร้อยละ 54.85 2) ผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ความสามารถด้านภาษา พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 3 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.67 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.28 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 22.61 คิดเป็นร้อยละ 48.45 3) ผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ความสามารถด้านคำนวณ พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 3 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.76 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.71 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 20.95 คิดเป็นร้อยละ 84.61 4) ผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ความสามารถด้านเหตุผล พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 3 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.64 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.42 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (Nt) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 37.78 คิดเป็นร้อยละ 131.91 5) ผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.38 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.50 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 9.12 คิดเป็นร้อยละ 18.47 6) ผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.25 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ลดลง 13.75 คิดเป็นร้อยละ 24.44 7) ผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.75 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.13 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ลดลง 2.62 คิดเป็นร้อยละ 5.68 8) ผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.50 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.88 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 1.38 คิดเป็นร้อยละ 2.49 9) ผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.75 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.75 จะเห็นว่าผลทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ลดลง 5.00 คิดเป็นร้อยละ 14.81

3. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศิลาโป่งคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.22 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอยู่ในระดับมากที่สุด

( x̄ = 4.88 , S.D. = 0.33) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.63 , S.D. = 0.48) และต่ำสุด คือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.63 , S.D. = 0.48) ตามลำดับ

โพสต์โดย ครูอั๋น : [12 ส.ค. 2560 เวลา 14:00 น.]
อ่าน [1925] ไอพี : 118.172.30.0
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ