ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ และการสรุปความ ระ

การศึกษาค้นคว้า การพัฒนาและผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา

ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ และการสรุปความ

ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางนพดา ศรีคะเณย์

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาและผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้าน การคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบและการสรุปความ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 1)เพื่อการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบและการสรุปความ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2)เพื่อศึกษาผลการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยในการทดสอบวัดผลการพัฒนาประสบการณ์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้าน การคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบและการสรุปความ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น โดยการใช้ t-test และศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ชุดการสอน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยและครูที่มีต่อการพัฒนาและผลการใช้ชุดการสอน และศึกษาผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 คน โดยใช้วิธีในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบแผนการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มเดียว การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ชุดการสอนและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้,แบบทดสอบวัดผลการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย จำนวน 5 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ สูตรKR-20 คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ซึ่งค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.98, แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยและครู,แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษาเริ่มทดลองใช้ชุดการสอน ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนครบทั้ง 10 ชุด และทำการทดสอบวัดผลการพัฒนาประสบการณ์ก่อนเรียน-หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)และได้เปรียบเทียบผลการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย โดยใช้ t-test (Dependent Sample) และศึกษาความก้าวหน้าการเรียนรู้ด้วยดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1)ผลการศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้าน การคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบและการสรุปความ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.74/83.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการวิเคราะห์ด้านกระบวนการเรียนรู้ ภาพรวมการวิเคราะห์ ระดับการปฏิบัติงานคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก 2)การศึกษาผลการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ในการทดสอบวัดผลการพัฒนาประสบการณ์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้าน การคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบและการสรุปความ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น โดยการใช้ t-test พบว่า ผลการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ในการทดสอบก่อน-หลังเรียน เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.88, 3)ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อชุดการสอน พบว่า ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ในภาพรวม ระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของครู พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านระดับมากที่สุด และการศึกษาผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน มีคุณภาพ ระดับพอใจมาก

ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าชุดการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาความสามารถด้าน การคิดเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบและการสรุปความ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กปฐมวัยมีคะแนนผลการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้สูงขึ้น ผลการใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นเป็นไปตามกระบวนการ ผลการประเมินระดับพอใจมาก และเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพและสมมติฐานที่ตั้งไว้ เด็กปฐมวัยที่เรียนรู้จากชุดการสอน เกิดทักษะคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ และเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กปฐมวัยสามารถประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้ และบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร

โพสต์โดย นพดา ศรีคะเณย์ : [16 ส.ค. 2560 เวลา 01:27 น.]
อ่าน [606] ไอพี : 171.96.229.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ