ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบาโง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบาโง สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ผู้ประเมิน นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโง

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบาโง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความสอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของอาคารสถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณและความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานของนักเรียน การมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานของครู และการนิเทศติดตามโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลกระทบทางสุขภาพด้านการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลกระทบทางสุขภาพด้านการมีความสุขของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา จำนวน 401 คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 225 คน ครู จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 155 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลจากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบาโง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผลผลิต บริบท ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก และความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้ ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

และทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมของครูเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด การนิเทศ ติดตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และการมีส่วนร่วมของนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิต โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็น

รายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.32 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลกระทบทางสุขภาพด้านการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลกระทบทางสุขภาพด้านการมีความสุขของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.17 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดย่อย พบว่า ทุกตัวชี้วัดย่อยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา และความพึงพอใจของครู

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

การส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบาโง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนจึงควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป และผู้ที่เกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะ

เป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติให้ไปสู่ความสำเร็จได้ดี จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ต่อเนื่องและยั่งยืน และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง

2. ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่

ความสำเร็จ ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม และควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบให้พร้อมก่อนที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และควรร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ภายในอาคารให้พร้อมและเพียงพอ เพื่อให้การจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3. การปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีหลายกิจกรรมที่ต้อง

อาศัยผู้ปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เช่น การตรวจสุขภาพในช่องปากและฟัน การตรวจสุขภาพจิตของนักเรียน การทดสอบการมองเห็นและการได้ยินของนักเรียน การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน จึงควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการและครูที่มีความรู้ความสามารถ ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และควรสนับสนุนให้มีการประสานการปฏิบัติงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดำเนินไปอย่างคล่องตัว ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลผลิตของโครงการ คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ จากผลการประเมิน

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบาโง ด้านผลผลิต พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นควรขยายเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชนและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค

โพสต์โดย แอะ : [18 ส.ค. 2560 เวลา 08:34 น.]
อ่าน [1794] ไอพี : 113.53.102.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ