ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือ

ชื่อผู้รายงาน นายสุจิต วาลีย์

ตำแหน่ง ครู คศ. 3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย 2559

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางในการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้และปัญหาการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบประเมินแบบวิเคราะห์เอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่มีความสำคัญ เป็นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่อยากเรียน เป็นวิชาที่ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นวิชาที่ไม่น่าจะกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเป็นนามธรรมมากและทำความเข้าใจได้ยาก ครูเน้นการบรรยายและการจดบันทึกเนื้อหา ครูไม่มีสื่อที่เร้าใจประกอบการสอน ครูเน้นการสอนเนื้อหาในหนังสือเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเนื้อหามากเกินไปทำให้ไม่สามารถจดจำได้

2. ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ร่วมกับเกมการศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยตนเองและตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเพื่อการแข่งขันตอบคำถามระหว่างกลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ร่วมกับเกมการศึกษา จะช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้

3. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทของสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยการปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.457 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.480

4. ผลการศึกษาผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

4.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.92/81.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

4.2 ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.66 จึงแสดงได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา มีอัตราความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 66

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนฉบับคอมพิวเตอร์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจำแนกตามการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 การประเมินความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 และการประเมินความพึงพอใจด้านการประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24

โพสต์โดย ๋JOD : [22 ส.ค. 2560 เวลา 17:22 น.]
อ่าน [2056] ไอพี : 27.145.28.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,295 ครั้ง
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"

เปิดอ่าน 1,261 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 10,395 ครั้ง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง

เปิดอ่าน 22,059 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 9,770 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 13,238 ครั้ง
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 18,178 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 16,016 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1

เปิดอ่าน 62,316 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)

เปิดอ่าน 9,090 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 12,852 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 15,235 ครั้ง
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)

เปิดอ่าน 11,548 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 8,166 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 23,751 ครั้ง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,248 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 26,024 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 810 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 8,693 ครั้ง
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

เปิดอ่าน 31,367 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ