ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ราย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึก

ทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ค22101 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางมนิณทร เขตบุญพร้อม

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์(Analyze) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design & Develop) ขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้ (Implement) และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มีจำนวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินและรับรองรูปแบบมี จำนวน 5 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบ ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบฯและเครื่องมือที่ใช้ตามรูปแบบฯ ได้แก่ 1)รูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 3) แบบฝึกทักษะ 4) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 7) แบบประเมินและรับรองรูปแบบฯ ในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้(Implement) ใช้รูปแบบการวิจัย One Group Pretest Posttest Design (หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-สอบหลัง) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (Paired sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบคือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการ/ขั้นตอนของรูปแบบ การประเมินผลรูปแบบและ ผลป้อนกลับ เมื่อองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย จัดให้สอดคล้องสัมพันธ์กันตามวิธีระบบ (System Approach) ได้ดังนี้ เมื่อจัดเข้าในรูปแบบของระบบการเรียนการสอนจะได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของรูปแบบฯ คือ

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) ประกอบด้วย

1.1 หลักการของรูปแบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

1.3 บทบาทผู้เรียน

1.4 บทบาทผู้สอน

1.5 ทรัพยากร/เครื่องมือ/เทคโนโลยี

2. กระบวนการ/ขั้นตอน (Process) ประกอบด้วย

2.1 ทบทวนความรู้เดิมโดยใช้สื่อประสม

2.2 แสวงหาความรู้ใหม่โดยใช้สื่อประสม

2.3 ศึกษา/ทำความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้เดิม/ความรู้ใหม่

2.4 แลกเปลี่ยนความรู้/ความเข้าใจระหว่างกลุ่ม

2.5 สรุปและจัดระเบียบความรู้

2.6 ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน

2.7 ประยุกต์ใช้ความรู้

โดยมีขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะในกระบวนการเรียนการสอนดังนี้

1) ครูชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน

2) นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม

3) นักเรียนศึกษาใบความรู้/ใบงาน/ใบกิจกรรม

4) นักเรียนนำเสนอผลงานและครูเสนอแนะเพิ่มเติม

5) ครูแจกแบบฝึกทักษะและชี้แจงการทำแบบฝึกทักษะ

6) นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ

7) ตรวจผลงานการทำแบบฝึกทักษะ

3. ผลลัพธ์ (Output) ประกอบด้วย

3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์

3.2 การประเมินความพึงพอใจ

4. ผลป้อนกลับ (Feedback)

ผลป้อนกลับที่ได้นำไปปรับปรุงทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ/ขั้นตอนและผลลัพธ์

รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 87.42/81.92 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7573

2. ผลการใช้รูปแบบปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนฯ ในระดับมาก

3. ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบและมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย หมอก : [25 ส.ค. 2560 เวลา 04:17 น.]
อ่าน [1690] ไอพี : 103.14.10.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ