ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบบริหารวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนช

ภัททิรา ชำกรม : การพัฒนารูปแบบบริหารวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงาน เป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิด การมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น และ 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีม มีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือวิจัย ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interviews) แบบสอบถามปลายปิด (Closed form questionnaires) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open form questionnaires) โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องตรงตามเนื้อหา การวิจัย จำนวน 3 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม เพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับนโยบายบริหารวิชาการสถานศึกษา จากกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานวิชาการ จากกลุ่มรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 คน ระยะที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบ (Model checking) จากกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 คน ด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด จากแบบประเมินที่พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐาน ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ในการนำไปปฏิบัติจริง 2) มาตรฐาน ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) ต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) ในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา และ 4) มาตรฐาน ด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) ความน่าเชื่อถือและได้สาระครบถ้วนตาม ความต้องการอย่างแท้จริง ระยะที่ 4 ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Survey research) ของรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น มีลักษณะสำคัญเป็นกลยุทธ์ทางการบริหารประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การเรียนรู้ร่วมกัน (L: Learn) มีเป้าหมายให้บุคลากรได้รับรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สู่การพัฒนาการศึกษาร่วมกัน กลยุทธ์ที่ 2 การดูแลเอาใจใส่ติดตามงานร่วมกัน (C: Care) มีเป้าหมายให้บุคลากรมีการจัดตั้งกลุ่มดูแลเอาใจใส่ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสอนงานกัน กลยุทธ์ที่ 3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน (S1: Share) มีเป้าหมายให้บุคลากรมี การประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยสะท้อนการปฏิบัติงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กลยุทธ์ที่ 4 การมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน (S2: Shine) มีเป้าหมายให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และกลยุทธ์ที่ 5 การนำเสนอผลงานร่วมกัน (S3: Show) มีเป้าหมายให้บุคลากรมีผลงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการที่เป็นแบบอย่าง สามารถสร้างเครือข่าย ขยายผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

2. การตรวจสอบรูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันถึงความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.81

3. การศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิด การมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.51

โพสต์โดย pc : [27 ส.ค. 2560 เวลา 08:44 น.]
อ่าน [2035] ไอพี : 124.121.198.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ