ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เกมบิงโก เรื่อง การบวกและ การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เกมบิงโก เรื่อง การบวกและ

การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฟากนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษา รัชสุดา บุตรดีศักดิ์

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านฟากนา

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฟากนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะ ที่ได้พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หลังจากเรียนโดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะ ที่ได้พัฒนาขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านฟากนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน ที่ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบใช้วิธีการสอบก่อนและหลังการศึกษา (One – Group Pretest – Post test Design)และใช้เวลาทดลองทั้งสิ้น 19 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกลบจำนวนนับที่มีตั้งตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.68 2) เกมสมการบิงโกการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 3) แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 จำนวน 16 ชุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.70 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย เลือกตอบจำนวน 20 ข้อใช้สำหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.82 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 5) แบบทดสอบระหว่างเรียนชุดละ 10 ข้อ จำนวน 11 ชุด 6) แบบวัดความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้สมการบิงโกและแบบฝึกทักษะ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.54/ 85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้พัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6730 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.30 ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้

3. นักเรียนที่เรียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 5.92 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.79

4. นักเรียนที่เรียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง

ไม่เกิน 1,000 โดยใช้เกมบิงโกและแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีตั้งตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดยสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเกมบิงโกสมการคณิตศาสตร์ และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น นำไปใช้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนบริบทเดียวกันได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการสอนคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย ดา : [27 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.]
อ่าน [2181] ไอพี : 223.206.245.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ