ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ ของโรงเรียนวัดหั

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ

ของโรงเรียนวัดหัวกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวราตรี เทียนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรด

คำสำคัญ : รูปแบบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารคุณภาพเชิงระบบ

ปีที่วิจัย : 2558

บทคัดย่อวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและระดับ

การปฏิบัติของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรดก่อนการพัฒนา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรด ระหว่าง

ปีการศึกษา 2555-2558 จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน 3) คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำ

หน้าที่ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จำนวน 5 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นผู้ให้ข้อมูล และ 4) ผู้แทนผู้ปกครอง ใช้การเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 18 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสรุปผลการศึกษาเอกสาร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ชุด แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม

และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร พบว่า สภาพปัจจุบันปัญหา ในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โรงเรียน มีทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม แต่จุดเด่น คือ ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ด้านกระบวนการ (Process) การวางแผนการระบบการประกันคุณภาพยังไม่ชัดเจน การนิเทศกำกับติดตามไม่สม่ำเสมอ การสรุปรายงานผลข้อมูลยังไม่ครอบคลุมมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามาตรฐาน ด้านผลผลิต (Output) คุณภาพ

การจัดการศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ระบบการบริหารจัดการ อาคาร

สถานที่สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ด้านผลกระทบ (Outcome) บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจชัดเจน

ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพทำให้มีทัศนคติเชิงลบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อดี คือ ครู ผู้บริหาร นักเรียน และชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือในการรับ

การเปลี่ยนแปลง และร่วมพัฒนางาน ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ก่อนการพัฒนา พบว่า ระดับการปฏิบัติก่อนการพัฒนาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำ คือ 1) มีโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2) กำหนดรูปแบบเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 3) ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบประกันคุณภาพ 5) มีการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำ คือ 1) ท่านมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนางาน 2) มีการนำผลการปฏิบัติงานมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางปรับปรุง

พัฒนา 3) กำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพแต่ละมาตรฐานที่ชัดเจน 4) หน่วยงานต้นสังกัดมานิเทศ

กำกับติดตามให้คำแนะนำสม่ำเสมอ 5) มีผู้ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน 6) มีการสำรวจ

ความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับการปฏิบัติต่ำ คือ 1) ครูจัดทำนวัตกรรมและงานวิจัยเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ 2) ระบบจัดเก็บเอกสารง่ายต่อการสืบค้นอ้างอิง 3) มีผู้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาแล้วให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 4) นำข้อเสนอแนะจากการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นแนว

ทางพัฒนา

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผ่านการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ดำเนินการ

โดยการสนทนากลุ่มและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน CANSET Model

คือ 1) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 2) วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล (Analysis and Identify) 3) จัดหา

เครือข่ายร่วมพัฒนา (Network Development) 4) จัดระบบงาน (Setting System) 5) ประเมินผลภาพรวม การพัฒนา (Evaluation) 6) รณรงค์ให้เกิดความยั่งยืน (Try to keep as a school’s culture)

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนวัดหัวกรด พบว่า ผลการพัฒนาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำและวางแผน โดยภาพรวม

มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ 1) โรงเรียนมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 2) มีเกณฑ์การประเมินผล

การพัฒนาที่ชัดเจน 3) กิจกรรมของระบบประกันคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน 4) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี 5) โรงเรียนมีการประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนดำเนินการระบบประกันคุณภาพ 6) มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม และ 8) บุคลากรมีความรู้เข้าใจในมาตรฐานและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการลงมือปฏิบัติ

โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ 1) ผู้บริหาร

ร่วมให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการทำงาน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสบความสำเร็จ 3) บุคลากรทำงานระบบประกันคุณภาพเป็นคู่ขนานกับงานการจัดการเรียนการสอนปกติ 4) ผู้รับผิดชอบมาตรฐานแต่ละด้านจัดกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 5) หลังดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง

มีการสรุปผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ 6) มีกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 7) มีการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้เกิดกำลังใจในการพัฒนางาน 8) ครูใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 9) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ 1) ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลระบบประกันคุณภาพได้จาก

ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน 2) ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลระบบประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 3) มีการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 4) บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานในแต่ละมาตรฐานเสมอ 5) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบประกันคุณภาพสม่ำเสมอ 6) มีการประเมิน

และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกกิจกรรม 7) มีการประชาสัมพันธ์

ผลการพัฒนาคุณภาพสู่หน่วยงานภายนอก 8) จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบ และ 9) โรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามระบบประกันคุณภาพสม่ำเสมอ ด้านการนำผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน โดยภาพรวมมีผลการพัฒนา

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีผลการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ 1) มีการประชุมสรุปผลงานการดำเนินงานโครงการระบบประกันคุณภาพเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 2) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดีกว่าผลการประเมินรอบสอง

4) นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพอใจกับคุณภาพของโรงเรียน 5) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน 6) ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 7) โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ และ 8) มีหน่วยงานมาศึกษาดูงานการพัฒนามาตรฐานของโรงเรียน

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 4 ความพึงพอใจในผลการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนวัดหัวกรด พบว่า ผลความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษา โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น 1) นักเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 2) โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นและชุมชน 3) โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพขึ้น 4) นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ 5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ 6) นักเรียนมีคุณลักษณะ

นิสัยที่ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุข 7) โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามพันธกิจที่กำหนดไว้ และ 8) นักเรียนอ่านออกเขียนได้เหมาะสมกับวัย ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น 1) ครูมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีความรู้ 2) นักเรียนมีความสุขที่ได้มาเรียนที่โรงเรียน 3) นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานจากการเรียน 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน 6) ครูจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเรียนรู้

อย่างสนุกสนาน และ 7) ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น 1) ผู้บริหารสามารถ

เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี 2) โรงเรียนพัฒนาไปในทุก ๆ ด้านอย่างน่าพอใจ 3) บุคลากรในโรงเรียน

ทำงานอย่างเข้มแข็ง 4) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 5) โรงเรียน

พัฒนาจนสามารถเป็นแบบอย่างได้ และ 6) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาได้

อย่างเพียงพอ ด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความ

พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น 1) โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับดีและดีมาก 3) โรงเรียนผ่านการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับคุณภาพดีและดีมากทุกมาตรฐาน 4) โรงเรียนจัดทำรายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปีในเชิงเปรียบเทียบ 5) โรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามระบบประกันคุณภาพสม่ำเสมอ 6) โรงเรียนพัฒนางานได้ประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพ และ 7) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โพสต์โดย กอล์ฟ : [3 ต.ค. 2560 เวลา 12:02 น.]
อ่าน [2831] ไอพี : 106.0.211.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,791 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 29,065 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 92,899 ครั้ง
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น

เปิดอ่าน 21,050 ครั้ง
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 10,668 ครั้ง
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้

เปิดอ่าน 13,457 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 11,916 ครั้ง
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"

เปิดอ่าน 12,678 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 18,851 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 10,092 ครั้ง
พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด เร่งวันตายยุง ให้สั้น
พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด เร่งวันตายยุง ให้สั้น

เปิดอ่าน 71,870 ครั้ง
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 17,806 ครั้ง
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?

เปิดอ่าน 20,477 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 7,954 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 21,055 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,143 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 163,155 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 10,319 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ

เปิดอ่าน 30,873 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

เปิดอ่าน 181,916 ครั้ง
Uncountable Nouns
Uncountable Nouns เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ