ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดหัวกรด สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ผู้รายงาน : นางสาวราตรี เทียนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรด

คำสำคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้ การประเมินโครงการ

ปีที่รายงาน : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมิน

โครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์

การจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดหัวกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

โดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model) และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรด ปีการศึกษา

2559 ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ

จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ใช้กลุ่มประชากรเป็นผู้ให้ข้อมูล และผู้แทน

ผู้ปกครองและผู้แทนบุคคลในชุมชนใช้การเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ผลการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดหัวกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อจำแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูล

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตร

ที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้ 2) โครงการสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3) ผู้ร่วมดำเนินโครงการตระหนักในความสำคัญในการปลูกฝังหลักการดำเนิน

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4) โครงการตรงกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 5) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 6) ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดทำ

โครงการ 7) โครงการมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 8) มีการกำหนดปฏิทิน

การจัดกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน 9) โครงการมีความคุ้มค่าในการดำเนินการเพราะ

สร้างประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และ 10) ผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน

การนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 2) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชน 3) ผู้บริหารมี

ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 4) โรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

เพียงพอและเหมาะกับการดำเนินโครงการ 5) บุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายครอบคลุมกิจกรรมโครงการ 6) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 7) มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกโรงเรียน

ที่หลากหลาย ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) คณะกรรมการดำเนินโครงการร่วมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน 2) มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 3) ผู้ร่วมดำเนินโครงการมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนที่วางไว้ 4) มีการประเมิน

คุณลักษณะของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) การดำเนินโครงการ

เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ 6) มีการรวบรวมความรู้จากการจัดการ

ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ 7) การจัดการความรู้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 8) มีการสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครอง

ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 9) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 10) มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้

ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 2) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 3) สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ 4) ผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 5) โรงเรียนมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้

ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ 6) โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 7) นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 8) ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดในเป้าหมายของโครงการ และ10) นักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียน

มีบันทึกการฝากเงินกับครูประจำชั้นสม่ำเสมอ 2) นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 3) นักเรียนให้ความเคารพบิดามารดา ครู และญาติผู้ใหญ่ 4) นักเรียนรักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5) นักเรียนมีความสุขรักครอบครัวและชุมชน 6) นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือ

ผู้อื่นดี 7) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 8) นักเรียนซื้อของกินหรือของใช้ที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป และ 9) นักเรียนเต็มใจช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยไม่ดูดาย ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตร มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนทำการบ้านสม่ำเสมออย่างมีความสุข 2) นักเรียนสามารถ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 3) นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับมัธยม

ศึกษาตามที่ต้องการได้ 4) นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น 5) นักเรียนกล้าแสดงออก

ในสิ่งที่ดีงาม 6) นักเรียนชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน 7) นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

เป็นที่น่าพอใจ 8) นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานจากการเรียนในวิชาต่าง ๆ 9) นักเรียนได้รับรางวัลจาก

การประกวดแข่งขันทักษะในวิชาต่าง ๆ และ 10) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า ด้านผลสำเร็จ

ของโครงการมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) ท่านมี

ความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 2) นักเรียนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างมีความสุข 3) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยแห่งความพอเพียงให้นักเรียน 4) ท่านต้องการ

ให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน 5) นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานและมีประโยชน์ และ 7) สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่อง

เชิดชูเกียรติในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ

โพสต์โดย กอล์ฟ : [3 ต.ค. 2560 เวลา 19:38 น.]
อ่าน [2404] ไอพี : 110.168.60.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,009 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 8,387 ครั้ง
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น

เปิดอ่าน 13,833 ครั้ง
เกินบรรยาย! คลิปสุนัขปลอบโยนหนูน้อยพิการ ซึ้งจนต้องหลั่งน้ำตา
เกินบรรยาย! คลิปสุนัขปลอบโยนหนูน้อยพิการ ซึ้งจนต้องหลั่งน้ำตา

เปิดอ่าน 4,656 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่

เปิดอ่าน 21,383 ครั้ง
PHP Multi Elearning II (โปรแกรมสนับสนุน E-Learning)
PHP Multi Elearning II (โปรแกรมสนับสนุน E-Learning)

เปิดอ่าน 24,776 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 26,506 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 36,088 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 12,715 ครั้ง
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?

เปิดอ่าน 15,202 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 28,430 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

เปิดอ่าน 9,533 ครั้ง
ดูแลตัวกันเยอะแล้ว มาดูแลเท้ากันบ้างดีกว่า!
ดูแลตัวกันเยอะแล้ว มาดูแลเท้ากันบ้างดีกว่า!

เปิดอ่าน 11,544 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 11,617 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 10,505 ครั้ง
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 136,434 ครั้ง
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik's Cube

เปิดอ่าน 19,431 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 12,305 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 14,966 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 16,046 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ