ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้านคลองอุดม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ผู้รายงาน : นายทวีศักดิ์ ถึกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม. 80

คำสำคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้ การประเมินโครงการ

ปีที่รายงาน : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมิน

โครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์

การจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

โดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model) และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองอุดม ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ใช้กลุ่มประชากรเป็นผู้ให้ข้อมูล และผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนบุคคลในชุมชนใช้การเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรมาเป็น

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ผลการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับคุณภาพเหมาะสมมาก และเมื่อจำแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูล

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) โครงการมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 2) ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตรที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อจัดการความรู้ 3) มีการกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน 4) โครงการมีความคุ้มค่าในการดำเนินการเพราะสร้างประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

5) ผู้ร่วมดำเนินโครงการตระหนักในความสำคัญในการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 6) โครงการตรงกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 7) กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามทฤษฎีและหลักการของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 8) โครงการสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ

9) ผู้ร่วมดำเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูล

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) มีระบบเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนิน

โครงการ 2) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชน 3) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจใน

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 4) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 5) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

6) บุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายครอบคลุมกิจกรรมโครงการ 7) โรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และ8) มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) คณะกรรมการดำเนินโครงการร่วมกันจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน 2) มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 3) มีการสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการจัด

กิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด 4) มีการนำผลการประเมินระหว่าง

การดำเนินโครงการมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 5) การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6) ผู้ร่วมดำเนินโครงการมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนที่วางไว้ 7) มีระบบการนิเทศกำกับติดตาม

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 8) การจัดการความรู้ดำเนินการอย่าง

เป็นขั้นตอนได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 9) มีการรวบรวมความรู้จากการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ 10) มีการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 11) มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในประเด็น ต่อไปนี้ 1) โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 2) นักเรียนได้รับพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดในเป้าหมายของโครงการ

3) ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน

6) โรงเรียนมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ 7) นักเรียน

มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 8) ชุมชนและ

ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และ 9) สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

และเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียน มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียน

ให้ความเคารพบิดามารดา ครูและญาติผู้ใหญ่ 2) นักเรียนรักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดี 4) นักเรียนมีบันทึกการฝากเงินกับครู

ประจำชั้น 5) นักเรียนมีความสุขรักครอบครัวและชุมชน และ 6) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

และชุมชน ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตร มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 2) นักเรียนสามารถ

สอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามที่ต้องการได้ 3) นักเรียนมีผลการเรียนในราย

วิชาต่าง ๆ เป็นที่น่าพอใจ 4) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า 5) นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น 6) นักเรียนทำการบ้านสม่ำเสมออย่างมีความสุข 7) นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ และ 8)นักเรียนชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน ด้านผลสำเร็จของโครงการ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 2) นักเรียนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข 3) ท่านต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน 4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานและมีประโยชน์ 5) สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ 6) นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ 7) ครูมีความรู้ความสามารถและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ

โพสต์โดย กอล์ฟ : [3 ต.ค. 2560 เวลา 20:35 น.]
อ่าน [2730] ไอพี : 110.168.60.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,499 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 29,827 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 7,852 ครั้ง
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม

เปิดอ่าน 17,081 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 7,838 ครั้ง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง

เปิดอ่าน 17,409 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 6,929 ครั้ง
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"

เปิดอ่าน 1,934 ครั้ง
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก อาการเริ่มปัญหาของหัวใจ อย่ารอช้ารีบพบแพทย์
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก อาการเริ่มปัญหาของหัวใจ อย่ารอช้ารีบพบแพทย์

เปิดอ่าน 14,074 ครั้ง
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ

เปิดอ่าน 13,562 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

เปิดอ่าน 13,130 ครั้ง
4 วิธี ช่วยให้ผิวคุณสวยไปตลอดกาล
4 วิธี ช่วยให้ผิวคุณสวยไปตลอดกาล

เปิดอ่าน 11,927 ครั้ง
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้

เปิดอ่าน 8,016 ครั้ง
ประโยชน์ของการหัวเราะ
ประโยชน์ของการหัวเราะ

เปิดอ่าน 13,026 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

เปิดอ่าน 14,029 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 48,441 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?

เปิดอ่าน 26,187 ครั้ง
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก

เปิดอ่าน 18,624 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 78,410 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 21,725 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ