ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครน

ชื่อเรื่อง การบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5

วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเสนอแนวทางการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ การวิจัยในระยะแรก ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2560 จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended questions) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยระยะที่สอง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยระยะที่สอง มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่ศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานงบประมาณ จำนวน 1 คน และหัวหน้างานโภชนาการ จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่สอง เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอโดยเขียนเป็นความเรียง

ผลการวิจัยปรากฎ ดังนี้

1. สภาพการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการบริหารคุณภาพอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act) และด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan) ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า โรงเรียนมีปัญหาการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันที่สำคัญ คือ บุคลากรโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนมีไม่เพียงพอและมีภาระงานมาก และวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารกลางวันมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

2. แนวทางการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ มีดังนี้ โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน วางแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก นำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้มากขึ้น แต่งตั้งบุคลากรโครงการอาหารกลางวันและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ลดภาระงานของบุคลากรให้น้อยลงเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับ จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงอาหารและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือขอรับความสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง ให้ครูช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และการดูแลรักษา จัดหาบุคลากรดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่มีความชำนาญให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรายการอาหารกลางวันให้มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครอง รายงานผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันต่อผู้บริหารโรงเรียน นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันมาปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

โพสต์โดย พร : [11 ต.ค. 2560 เวลา 15:14 น.]
อ่าน [4546] ไอพี : 125.25.69.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,311 ครั้ง
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต

เปิดอ่าน 13,349 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?

เปิดอ่าน 10,033 ครั้ง
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 10,930 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 249,815 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 13,414 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 18,092 ครั้ง
ภาพแบบ Vector
ภาพแบบ Vector

เปิดอ่าน 13,695 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553

เปิดอ่าน 8,994 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม

เปิดอ่าน 15,653 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง

เปิดอ่าน 10,319 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

เปิดอ่าน 116,213 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 12,405 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 10,002 ครั้ง
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี

เปิดอ่าน 16,461 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด

เปิดอ่าน 13,307 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
เปิดอ่าน 25,148 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
เปิดอ่าน 15,403 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
เปิดอ่าน 16,391 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
เปิดอ่าน 27,407 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ