ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครน

ชื่อเรื่อง การบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5

วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเสนอแนวทางการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ การวิจัยในระยะแรก ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2560 จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended questions) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยระยะที่สอง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยระยะที่สอง มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่ศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานงบประมาณ จำนวน 1 คน และหัวหน้างานโภชนาการ จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่สอง เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอโดยเขียนเป็นความเรียง

ผลการวิจัยปรากฎ ดังนี้

1. สภาพการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการบริหารคุณภาพอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act) และด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan) ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า โรงเรียนมีปัญหาการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันที่สำคัญ คือ บุคลากรโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนมีไม่เพียงพอและมีภาระงานมาก และวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารกลางวันมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

2. แนวทางการบริหารคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ มีดังนี้ โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน วางแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก นำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้มากขึ้น แต่งตั้งบุคลากรโครงการอาหารกลางวันและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ลดภาระงานของบุคลากรให้น้อยลงเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับ จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงอาหารและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือขอรับความสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง ให้ครูช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และการดูแลรักษา จัดหาบุคลากรดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่มีความชำนาญให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรายการอาหารกลางวันให้มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครอง รายงานผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันต่อผู้บริหารโรงเรียน นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันมาปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

โพสต์โดย พร : [11 ต.ค. 2560 เวลา 15:14 น.]
อ่าน [2519] ไอพี : 125.25.69.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,868 ครั้ง
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ

เปิดอ่าน 27,205 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 12,331 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด

เปิดอ่าน 9,306 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 39,560 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 11,584 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 15,101 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 44,518 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

เปิดอ่าน 11,335 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 9,615 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 30,239 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 7,188 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 35,511 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 12,203 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร

เปิดอ่าน 9,164 ครั้ง
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,627 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 21,014 ครั้ง
ไมยราบไร้หนาม
ไมยราบไร้หนาม

เปิดอ่าน 14,246 ครั้ง
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 14,405 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 10,170 ครั้ง
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ