ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอของนักเรีย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

สร้างสรรค์งานนำเสนอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โดยใช้ชุดกิจกรรม

ผู้รายงาน นางรุ้งดาว กลิ่นหอม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สังกัด โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร (2) เพื่อหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลจากการใชชุดกิจกรรมเรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการสื่อสารและการนำเสนอโดยใชชุดกิจกรรม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 48 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลา ที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรม เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.57 และ ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.59 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.7798 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกราม จำนวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.913 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้า

1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร พบว่า วัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 33.44 ผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 81.25 วัดจากคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดี ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.58 ชุดกิจกรรมที่ 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100.00 ชุดกิจกรรมที่ 3 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 79.17 ชุดกิจกรรมที่ 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.50 ชุดกิจกรรมที่ 5 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.64 ชุดกิจกรรมที่ 6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 93.75 และชุดกิจกรรมที่ 7 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.50 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ พบว่า นักเรียนมีทักษะการเขียนและทักษะการนำเสนอในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.83 ค่าเฉลี่ย 166.42 จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยทักษะการเขียน มีค่าเฉลี่ย 99.31 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 62.50 ทักษะการนำเสนอ มีค่าเฉลี่ย 67.10 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.58

2. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 85.58/83.59 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ โดยชุดกิจกรรมที่ 1 รู้จักรายงานเชิงวิชาการ มีประสิทธิภาพ 86.77/84.38 ชุดกิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ มีประสิทธิภาพ 85.07/89.79 ชุดกิจกรรมที่ 3 การเขียนอ้างอิง มีประสิทธิภาพ 82.66/86.88 ชุดกิจกรรมที่ 4 การจัดทำ PowerPoint นำเสนอผลงาน มีประสิทธิภาพ 88.21/91.67 ชุดกิจกรรมที่ 5 การจัดทำแผ่นพับ มีประสิทธิภาพ 86.56/89.17 ชุดกิจกรรมที่ 6 การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน มีประสิทธิภาพ 83.39/89.58 ชุดกิจกรรมที่ 7 การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า มีประสิทธิภาพ 83.94/88.33 และค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอ ผลปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 0.6847 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.47 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ( X-bar=4.35 , S.D.=0.62)

โดยสรุป ชุดกิจกรรมเรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองและมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น

โพสต์โดย ครูดาว : [22 ต.ค. 2560 เวลา 18:10 น.]
อ่าน [3619] ไอพี : 118.172.190.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,494 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55

เปิดอ่าน 22,526 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 20,552 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 14,150 ครั้ง
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"

เปิดอ่าน 21,674 ครั้ง
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 28,412 ครั้ง
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)

เปิดอ่าน 12,015 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 22,032 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 15,472 ครั้ง
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!

เปิดอ่าน 34,555 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 9,999 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 27,006 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 19,822 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน

เปิดอ่าน 31,979 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 11,358 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

เปิดอ่าน 8,634 ครั้ง
คนชอบนอนกลางวันสมองบรรเจิดจินตนาการ
คนชอบนอนกลางวันสมองบรรเจิดจินตนาการ
เปิดอ่าน 28,036 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
เปิดอ่าน 26,827 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
เปิดอ่าน 8,850 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ