ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร

ผู้ประเมิน : นายอุสมาน กาเจ

ปีที่ประเมิน : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 4.1 เพื่อประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ4.2 เพื่อประเมินด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการทั้งสิ้น 131 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 52 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 52 คน ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมิน จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 5 ฉบับ ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์(CIPP Model )ได้แก่ การประเมินก่อนดำเนินโครงการโดยการประเมินด้านบริบท และด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ การประเมินขณะดำเนินโครงการโดยการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินโครงการ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ),(μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.),( σ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตาม ที่กำหนดไว้ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(μ = 4.30 , σ =.67)และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.60 , σ =.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นนิสัยที่ถาวร อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.55 , σ =.81)รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้สติปัญญา มีความรอบรู้ รอบคอบในการคิดและการพูด อยู่ในระดับมาก (μ = 3.90 , σ =.73)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.23, S.D. =.64) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D. =.68) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D. =.58) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ แนวทางของการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมาก( = 3.95, S.D. =.75)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก( =4.40,S.D.=.71) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.70, S.D.=.76) รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด( =4.60, S.D.=.76) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก( = 4.10,S.D.= .71)

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ

4.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( =4.43, S.D.=.76) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ( =4.53, S.D.=.66) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( =4.26,S.D.= .86)

4.2 ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.66, S.D.=.54) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลังสิ้นสุดโครงการ นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.70,S.D.=.56) รอลงมาคือ หลังสิ้นสุดโครงการนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด( =4.67,S.D.=.75) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการประเมินผลการทำกิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.12,S.D.=.77)

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1.1 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในระยะยาว

1.2 ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงความต้องการจำเป็นและการเตรียมการทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนขั้นตอนกิจกรรม เพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา ความต้องการจำเป็น และเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ด้านบริบทของโครงการควรมีการชี้แจงให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ รวมทั้งทำความเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ทุกคนได้รับทราบ

1.4 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการใช้งานในโครงการ รวมทั้งการเตรียมงบประมาณ กระจายอำนาจการดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจ มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตลอดทั้งจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในระดับโรงเรียนให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน

1.5 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ควรเน้นการให้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป

2.1 จากการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียนตามรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเลือกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน หรือท้องถิ่น เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน

2.2 ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นระยะและต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย หมาน : [20 พ.ย. 2560 เวลา 12:44 น.]
อ่าน [2461] ไอพี : 183.89.202.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 45,047 ครั้ง
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

เปิดอ่าน 19,487 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 142,662 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell

เปิดอ่าน 12,393 ครั้ง
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก

เปิดอ่าน 4,349 ครั้ง
เผยเด็กไทยเจนวายหวังรวยทางลัด หันเล่นหุ้นเหมือนเด็กจีน
เผยเด็กไทยเจนวายหวังรวยทางลัด หันเล่นหุ้นเหมือนเด็กจีน

เปิดอ่าน 46,452 ครั้ง
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486

เปิดอ่าน 12,279 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 65,688 ครั้ง
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย

เปิดอ่าน 60,440 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เปิดอ่าน 1,469 ครั้ง
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 21,054 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 24,169 ครั้ง
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี

เปิดอ่าน 3,489 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

เปิดอ่าน 12,853 ครั้ง
"ศุภโชค"
"ศุภโชค"

เปิดอ่าน 9,797 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,866 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 214,768 ครั้ง
ประวัติเครื่องหมายหาร  (÷)
ประวัติเครื่องหมายหาร (÷)

เปิดอ่าน 12,075 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 9,229 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 25,691 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ