ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยใช้รูปแบบวัฏจักร การเรียนรู้ ๗ ขั้น (๗E) กล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่สอน......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. ครูผู้สอน นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ



สาระสำคัญ

พันธุกรรม (heredity) คือ สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถ่ายทอดส่งต่อ จากรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง พันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมลักษณะที่เรียกว่ายีนยีนจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในเซลล์ทุกเซลล์และจัดเรียงตัวเป็นแถวเป็นกลุ่มจับตัวเป็นเส้นยาว เรียกว่า โครโมโซมลักษณะที่แสดงออก และถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป แบ่งเป็นประเภทคือ ลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ควบคุมโดย ยีนน้อยคู่ เช่น ลักษณะสีของขนลักษณะมีเขาหรือไม่มีเขา และลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะทางปริมาณ เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ เช่น ส่วนประกอบในน้ำนม ลักษณะปรากฏถูกกำหนดโดย อิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและมีภาพแวดล้อม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 1.1 ป.5/1 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก

ว 1.1 ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว 1.1 ป.5/3 อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

ว 1.1 ป.5/4 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์

ว 1.1 ป.5/5 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด

ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้

ว 8.1 ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป

ว 8.1 ป.5/5 สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป

ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง

ว 8.1 ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ถูกต้อง (K) (K)

2. สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ (K)

3. ทำกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนได้ถูกต้อง (K)

4. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ (P)

5. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ชื่นชอบ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียน (A)

สาระการเรียนรู้

1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สมรรถนะของผู้เรียน

1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการสื่อสาร

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความซื่อสัตย์และเสียสละ

2. มีระเบียบวินัยและเรียบร้อย

3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และตั้งใจ

4. มีความรับผิดชอบทำงานเสร็จทันเวลา

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน

2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-2

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ขั้นสำรวจความรู้เดิม (Elicitation Phase)

ครูนำรูปภาพของคนในครอบครัว ภาพของครอบครัวแมวและสุนัขให้นักเรียนดู โดยย้ำว่านักเรียนจะต้องสัเกตให้ละเอียดว่าในภาพมีสิ่งใดอยู่บ้าง แล้วถามคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบดังนี้

- ภาพของคนในครอบครัว มีสิ่งใดที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง สิ่งที่เหมือนกันมีลักษณะอย่างไร และสิ่งที่ต่างกันมีลักษณะอย่างไร

- ภาพของครอบครัวแมว และสุนัข มีสิ่งใดที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง สิ่งที่เหมือนกันมีลักษณะอย่างไร และสิ่งที่ต่างกันมีลักษณะอย่างไร

- เหตุใดสมาชิกใครอบครัวจึงมีลักษณะบางอย่างเหมือนหรือแตกต่างกัน

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase)

- ครูชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

- ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ก่อนการเรียนรู้

- ครูชักชวนให้นักเรียนตั้งประเด็นปัญหา ข้อควรศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอประเด็นปัญหาอย่างหลากหลาย ครูและนักเรียนช่วยกันเรียบเรียงถ้อยคำสำนวนให้สละสลวย เพื่อตั้งประเด็นปัญหาซึ่งควรได้ว่า (การถ่ายทอดพันธุกรรมคืออะไร มีลักษณะอย่างไร)

3. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration Phase)

- ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศและความสามารถ

- ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาและ ในระหว่างศึกษาครูจะคอยเป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

- ครูใช้สถานการณ์ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนร่วมกันสำรวจบอกถึงกระบวนได้มา ซึ่ง ความหมายของพันธุกรรมและลักษณะของพันธุกรรม

4. ขั้นอธิบายและสรุป (Explanation Phase)

- ครูอธิบายเกี่ยวกับพันธุกรรมว่าคืออะไร มีลักษณะอย่างไร โดยให้นักเรียนร่วมกันอธิบายถึงลักษณะทางพันธุกรรม ที่ได้ศึกษาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)

- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมระดมสมอง และสร้างจินตนาการเกี่ยวกับพันธุกรรมตามที่นักเรียนเข้าใจ และเขียนผังมโนทัศน์

- ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม โดยให้อธิบายตามความเข้าใจว่ามีความเป็นมาอย่างไร

6. ขั้นประเมิน (Evaluation Phase)

- ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

- นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน หลังการเรียนรู้

7. ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Extension Phase)

ครูให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อให้เพื่อนักเรียนทุกระดับชั้นได้ทราบถึงลักษณะทางพัรธุกรรมที่ปรากฏกับตัวเองซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และได้รับความรู้เพื่อให้สามารถทราบลักษณะเด่น ลักษณะด้อยของตนเองและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนอธิบายความหมายและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยครูสุ่มถามเป็นรายกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2. รูปภาพประกอบการสอน เกี่ยวกับ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ประเมินด้านทักษะ / กระบวนการ

4. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

5. ตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

เครื่องมือ

1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ประเมินด้านทักษะ / กระบวนการ

4. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1และกิจกรรมที่ 2

เกณฑ์การประเมิน

1. การสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 2

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 2

3. การประเมินด้านทักษะ / กระบวนการ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

4. แบบทดสอบก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1และกิจกรรมที่ 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(นายกิตติ รัษฎาวงศ์)

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนการสอน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา / อุปสรรค

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้สอน

(นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

พฤติกรรม เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

1. การแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

3. การทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

4. ความมีน้ำใจ ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

5. การตรงต่อเวลา ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

คะแนน 12 –15 คะแนนระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี

คะแนน 8 – 11 คะแนนระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้

คะแนน 1 –7 คะแนนระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เลขที่ ชื่อ – สกุล การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความมีน้ำใจ การตรงต่อเวลา รวม (๑๕ คะแนน) ระดับคะแนน สรุปผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

3 3 3 3 3 15 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พฤติกรรม เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

ไม่นำสิ่งของและผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์ ไม่นำสิ่งของและผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงานได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน แต่ต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน แต่ต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่

พฤติกรรม เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

4. ใฝ่เรียนรู้

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นประจำ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ บ่อยครั้ง

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง

5. อยู่อย่างพอเพียง

ใช้ทรัพย์สินของตนเองและทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า รอบคอบ เก็บรักษาดูแลอย่างดี ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่เอาเปรียบและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ใช้ทรัพย์สินของตนเองและทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแลอย่างดี ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ใช้ทรัพย์สินของตนเองและทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด และคุ้มค่า

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ มีการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ มีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

7. รักความเป็นไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย มีสัมมาคารวะเป็นประจำ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย มีสัมมาคารวะบ่อยครั้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย มีสัมมาคารวะบางครั้ง

8. มีจิตสาธารณะ

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน อาสาทำงาน และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

คะแนน 19 – 24 คะแนนระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก

คะแนน 13 –18 คะแนนระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี

คะแนน 7 – 12 คะแนนระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้

คะแนน 1 – 6 คะแนนระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เลขที่ ชื่อ – สกุล รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวม (๒๔ คะแนน) ระดับคะแนน สรุปผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

3 3 3 3 3 3 3 3 24 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

3. แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

3 2 1

1. ทักษะการสังเกต สรุปเนื้อหาได้กระชับใจความครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง สรุปเนื้อหาได้กระชับใจความ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สรุปเนื้อหาไม่กระชับและมีใจความไม่ครบ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้น้อย

2. การอภิปราย สามารถพูดรายงานได้ดีพูดเสียงดังฟังชัด ได้สาระชัดเจน วางบุคลิกในการพูดได้ดีมาก สามารถพูดรายงานได้ดีพูดน้ำเสียงชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด วางบุคลิกในการพูดได้ดี สามารถพูดรายงานได้ดีพูดน้ำเสียงไม่ชัดเจน ไม่ค่อยสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด วางบุคลิกในการพูดไม่ค่อยดี

3. การปฏิบัติงานขั้นตอน มีทักษะการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ตามลำดับ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้

4. ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก มีความคิดที่สร้างสรรค์ดี ขาดความคิดที่สร้างสรรค์

5.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำใบงาน มีทักษะสามารถสร้างงานที่สวยงาม และมีความประณีตดี สามารถสร้างงานที่สวยงามพอใช้ได้ และมีความประณีตในบางส่วน ไม่มีความสวยงาม และไม่ประณีต

เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน 12 คะแนน ขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ทักษะการสังเกต การอภิปราย การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำใบงาน รวม สรุปผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

3 3 3 3 3 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

4. แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เลขที่ ชื่อ-สกุล ก่อนเรียน

(10 คะแนน) สรุปผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

5. แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด

แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 10 คะแนน สรุปผล

แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 2 ผ่าน ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม

คำชี้แจง กา X คำตอบที่ถูกที่สุด

1.เราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากใคร

ก. พ่อ แม่ ข. พี่น้อง ค. ลุง ป้า ง. น้า อา

2. หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ อยู่ในส่วนใด

ก. เม็ดเลือด ข. ยีน ค. ต่อมเหงื่อ ง. เซลล์ร่างกาย

3. นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์

ก. นิวตัน ข. วัตสัน ค. กาลิเลโอ ง. เมนเดล

4. ข้อใดกล่าวถึงกฎของเมนเดลได้ถูกต้อง

ก. ลักษณะต่างๆ ถูกควบคุมโดยสมองไม่เป็นอิสระต่อกัน

ข. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะลักษณะเด่น

ค. ลักษณะที่ปรากฏน้อยครั้งเรียกว่า ด้อยเป็น 3:1 เสมอ

ง. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น 3:1 เสมอ

5. ลักษณะด้อยจะปรากฏให้เห็นในรุ่นใด

ก. รุ่นพ่อแม่ ข. รุ่นพี่ ค. รุ่นลูก ง. รุ่นหลาน

6.ใครมีโอกาสห่อลิ้นได้เหมือนพ่อ

ก. แม่ ข. ลูก ค. น้า ง. ตา

การผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์แท้กับ จากแผนภาพใช้ตอบคำถามข้อ 7-9

ดอกกุหลาบสีขาวพันธุ์แท้ได้ผลดังนี้ 7. ช่องหมายเลข 1 จะได้กุหลาบสีใด

รุ่นพ่อแม่ แดง x ขาว ก. สีแดง ข. สีขาว

รุ่นลูก 1 x แดง ค. สีชมพู ง. สีแดงและสีขาว

รุ่นหลาน แดง แดง แดง 2

8. ช่องหมายเลข 2 จะได้กุหลาบสีใด

ก. สีแดง ข. สีขาว ค. สีชมพู ง. สีแดงและสีขาว

9. การผสมพันธุ์ดอกกุหลาบนี้มีลักษณะด้อยเป็นอย่างไร

ก. ดอกกุหลาบสีแดง ข. ดอกกุหลาบสีขาว ค. ดอกสีอ่อนกว่าเดิม ง. ดอกสีเข้มกว่าเดิม

10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ถ่ายทอด

ก. สีผิว ข. ติ่งหู ค. หูตึง ง. ลักยิ้ม

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม

คำชี้แจง กา X คำตอบที่ถูกที่สุด

1.เราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากใคร

ก. พ่อ แม่ ข. พี่น้อง ค. ลุง ป้า ง. น้า อา

2. หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ อยู่ในส่วนใด

ก. เม็ดเลือด ข. ยีน ค. ต่อมเหงื่อ ง. เซลล์ร่างกาย

3. นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์

ก. นิวตัน ข. วัตสัน ค. กาลิเลโอ ง. เมนเดล

4. ข้อใดกล่าวถึงกฎของเมนเดลได้ถูกต้อง

ก. ลักษณะต่างๆ ถูกควบคุมโดยสมองไม่เป็นอิสระต่อกัน

ข. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะลักษณะเด่น

ค. ลักษณะที่ปรากฏน้อยครั้งเรียกว่า ด้อยเป็น 3:1 เสมอ

ง. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น 3:1 เสมอ

5. ลักษณะด้อยจะปรากฏให้เห็นในรุ่นใด

ก. รุ่นพ่อแม่ ข. รุ่นพี่ ค. รุ่นลูก ง. รุ่นหลาน

6.ใครมีโอกาสห่อลิ้นได้เหมือนพ่อ

ก. แม่ ข. ลูก ค. น้า ง. ตา

การผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์แท้กับ จากแผนภาพใช้ตอบคำถามข้อ 7-9

ดอกกุหลาบสีขาวพันธุ์แท้ได้ผลดังนี้ 7. ช่องหมายเลข 1 จะได้กุหลาบสีใด

รุ่นพ่อแม่ แดง x ขาว ก. สีแดง ข. สีขาว

รุ่นลูก 1 x แดง ค. สีชมพู ง. สีแดงและสีขาว

รุ่นหลาน แดง แดง แดง 2

8. ช่องหมายเลข 2 จะได้กุหลาบสีใด

ก. สีแดง ข. สีขาว ค. สีชมพู ง. สีแดงและสีขาว

9. การผสมพันธุ์ดอกกุหลาบนี้มีลักษณะด้อยเป็นอย่างไร

ก. ดอกกุหลาบสีแดง ข. ดอกกุหลาบสีขาว ค. ดอกสีอ่อนกว่าเดิม ง. ดอกสีเข้มกว่าเดิม

10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ก. สีผิว ข. ติ่งหู ค. หูตึง ง. ลักยิ้ม

โพสต์โดย rose_na : [25 พ.ย. 2560 เวลา 08:36 น.]
อ่าน [2671] ไอพี : 159.192.220.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 232,721 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 6,589 ครั้ง
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน

เปิดอ่าน 61,359 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)

เปิดอ่าน 19,135 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 12,011 ครั้ง
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 11,884 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

เปิดอ่าน 65,343 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก

เปิดอ่าน 11,797 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 47,480 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 22,167 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 3,522 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

เปิดอ่าน 8,841 ครั้ง
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่

เปิดอ่าน 108,158 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 11,811 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 57,132 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 96,979 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 18,564 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
เปิดอ่าน 13,171 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
เปิดอ่าน 38,657 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
เปิดอ่าน 29,794 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ