ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนว

ผู้รายงาน นางสาวชฎาพร เสนเผือก

ปีที่รายงาน 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน

วัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์

ของการประเมินเพื่อประเมินความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม ของโครงการ (Context Evaluation) เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูโรงเรียน

วัดปากจ่า ที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามประเภทมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .8359-.9163 และ แบบประเมินประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 สรุปได้ว่าโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ คุณภาพในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, S.D.= .49) รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, S.D.= .56) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( =4.43, S.D.= .53) ตามลำดับและเมื่อพิจารณาประเด็น

การประเมินทั้ง 4 ประเด็น รวม 22 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53, S.D.= .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.58, S.D.= .49) อันดับรองลงมา คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ และความ

เป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.= .52) และ( =4.57, S.D.= .51) และอันดับสุดท้าย คือ ความสอดคล้องด้านนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.40, S.D.= .59) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่ได้กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43, S.D.= .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ การบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.76, S.D.= .41) รองลงมา คือ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.= .58) และอันดับสุดท้าย คือ ความเพียงพอของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( =3.92, S.D.= .58) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ได้กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, S.D.= .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ การวางแผนโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, S.D.= .44) รองลงมา คือ การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.= .48)

และอันดับสุดท้าย คือ การนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา อยู่ในระดับมาก ( =4.44, S.D.= .44) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยประเมิน 5 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ตามคุณธรรมเป้าหมาย 6 ประการของโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ได้กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.= .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการพัฒนาคุณธรรมเป้าหมาย อันดับแรก คือ ด้านความสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.= .48) อันดับรองลงมา คือ ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.= .52) และ ผลการพัฒนาคุณธรรมเป้าหมาย ที่อยู่อันดับต่ำสุด คือ ด้านความสุภาพ อยู่ในระดับมาก ( =4.31, S.D.= .71) ตามลำดับ

4.2 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.= .50) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่าความพึงพอใจอันดับแรก คือ การจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ทำได้อย่างเป็นระบบ ครบทุกขั้นตอน การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การร่วมมือ ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.80, S.D.= .42) อันดับรองลงมา คือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70, S.D.= .48) และอันดับ สุดท้าย คือ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเสริมแรง อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.= .79) ตามลำดับ

4.3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= .60) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ นักเรียนแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ และกฎระเบียบของโรงเรียน และนักเรียนเก็บและทิ้งขยะลงในถังที่จัดวางไว้ทุกครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D.= .64) อันดับรอง

ลงมา คือ นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และเมื่อนักเรียนเก็บของได้ จะเก็บคืนให้เจ้าของอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.= .59)

ส่วนอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนไม่กล่าวโทษผู้อื่น เพื่อให้ตนพ้นผิดอยู่ในระดับมาก ( =4.32, S.D.= .69) ตามลำดับ

4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดปากจ่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.= .53) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การรู้จักออมเงินที่เหลือจ่าย และรู้จักจ่ายอย่างประหยัด และนักเรียนช่วยเหลืองานพ่อแม่โดยไม่ต้องเตือน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72, S.D.= .46) อันดับรองลงมา คือ การตั้งใจเรียนของนักเรียน และนักเรียนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมะในวันพระ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.= .59) ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การที่นักเรียนไม่ลอกการบ้านเพื่อน อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.= .68) ตามลำดับ

4.5 มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวม พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพื่อพิจารณาเป็นตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควรได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

2. หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะถถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ต้องมีการปฏิบัติต่อเนื่องกันหลาย ๆปี

3. กิจกรรมต่าง ๆของโครงการ ควรมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเบื้องต้นของสถานศึกษา เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของสถานศึกษาให้ต่อเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างจริงจัง

2. นำผลการประเมินโครงการที่ได้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจปรับปรุง แก้ไขในด้านต่าง ๆ ที่ได้ค้นพบ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปและปรับปรุงกิจกรรมที่พบว่ามีผลการประเมินในระดับต่ำ

โพสต์โดย ทุม : [19 ธ.ค. 2560 เวลา 15:27 น.]
อ่าน [2993] ไอพี : 171.7.232.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,549 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 19,130 ครั้ง
ประโยชน์จากฟักเขียว
ประโยชน์จากฟักเขียว

เปิดอ่าน 16,691 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน

เปิดอ่าน 1,441 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 13,089 ครั้ง
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี

เปิดอ่าน 11,409 ครั้ง
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี

เปิดอ่าน 19,791 ครั้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เปิดอ่าน 28,041 ครั้ง
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด

เปิดอ่าน 28,321 ครั้ง
อาหรับ มาจากไหน?
อาหรับ มาจากไหน?

เปิดอ่าน 14,747 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 18,092 ครั้ง
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 10,364 ครั้ง
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น

เปิดอ่าน 12,408 ครั้ง
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ

เปิดอ่าน 7,776 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

เปิดอ่าน 7,783 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 14,456 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 23,233 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 7,832 ครั้ง
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด

เปิดอ่าน 23,490 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ