ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรี

รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านชวดบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน ผู้แทนชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยอหมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวดบัว จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 68 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากลงมาสามอันดับ ได้แก่ ครูมีการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องรองลงมาคือการจัดระบบการนิเทศกำกับ ติดตามโครงการ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ครบถ้วนเพียงพอทั้งสามอันดับผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงาน ต้นสังกัดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากลงมาสามอันดับ ได้แก่ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารให้ความสำคัญ เป็นผู้นำในการอำนวยการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ มีจำนวนบุคลากรดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างเพียงพอ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านกระบวนการของโครงการภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากลงมาสามอันดับ พบว่าอันดับสูงสุดได้แก่มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามขั้นตอน รองลงมาคือ ครูรับรู้สภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม ระเบียน สะสม และแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองรายการ ได้แก่ โรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและ กำหนดประเด็นในการแก้ปัญหาและการส่งเสริมพัฒนา และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ มีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา เป็นรายห้องและภาพรวมรายโรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากลงมาสามอันดับได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกวิชา รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองอันดับคือครูและบุคลากร นักเรียนและผู้แทนชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา และอันดับสาม ได้แก่ ครูและบุคลากร นักเรียนและและผู้แทนชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกอันดับมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ มีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

5. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปรวมทุกด้านมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านและเรียงค่าเฉลี่ยจากมากลงมา ได้แก่ ด้านผลผลิตของโครงการ รองลงมาคือด้านกระบวนการของโครงการ และด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ อันดับสุดท้ายคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

โพสต์โดย ดวงเดือน แก้วปุม : [27 ธ.ค. 2560 เวลา 12:57 น.]
อ่าน [2242] ไอพี : 1.10.213.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,257 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 10,249 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 11,792 ครั้ง
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."

เปิดอ่าน 9,032 ครั้ง
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ

เปิดอ่าน 9,015 ครั้ง
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน

เปิดอ่าน 8,323 ครั้ง
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร

เปิดอ่าน 8,895 ครั้ง
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น

เปิดอ่าน 12,591 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 22,123 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 12,759 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 15,294 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 50,678 ครั้ง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

เปิดอ่าน 23,892 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 48,376 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 43,130 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 34,615 ครั้ง
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)

เปิดอ่าน 41,965 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 8,478 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 12,695 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 9,012 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ