ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ มีดังนี้ เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ เป็นการประเมินโครงการตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Modle) จำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อวิเคราะห์

ความแตกต่างของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ เมื่อจำแนกตาม คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวมจำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์โมเดล การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ และการศึกษาความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า

การประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นักเรียนมี

ความคิดเห็นว่า โครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้คือ

การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด

4 ลำดับ คือ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง มีวิธีดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการที่กำหนด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนดไว้

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด 4 ลำดับ คือ ผู้บริหาร สถานศึกษาให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ครู นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ มีจำนวนบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเหมาะสมและเพียงพอ การประเมินกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด 4 ลำดับ คือ การวิเคราะห์ภารกิจ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของครู นักเรียนและชุมชน ในการนำข้อมูลจาก การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในระหว่างการดำเนินงาน การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหรือ เป็นหมู่คณะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการ สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ของโครงการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด 4 ลำดับ คือ ลานอเนกประสงค์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ วัสดุ และสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การจัดบรรยากาศในอาคารเรียน ห้องเรียน มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู สนามกีฬา มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย ได้มาตรฐานสามารถใช้ดำเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ย ( ) ในภาพรวมเท่ากับ 4.11 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้คือ ความคิดเห็นต่อโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ อยู่ในระดับมาก 8 รายการ ได้แก่ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้บริหาร สถานศึกษาให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ครู นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ภารกิจ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของครู นักเรียนและชุมชน ในการนำข้อมูลจากการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในระหว่างการดำเนินงาน ลานอเนกประสงค์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ วัสดุ และสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ

ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการ

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ปรากฏว่า ผลการประเมินโครงการทุกด้าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2. ครู

ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ของครู ปรากฏว่า ผลการประเมินโครงการทุกด้าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3. นักเรียน

ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ของนักเรียน ปรากฏว่า ผลการประเมินโครงการทุกด้าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. ผู้ปกครองนักเรียน

ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ของผู้ปกครองนักเรียน ปรากฏว่า ผลการประเมินโครงการทุกด้าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โพสต์โดย พงษ์ศักดิ์ : [18 ม.ค. 2561 เวลา 10:57 น.]
อ่าน [408] ไอพี : 182.52.168.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ