ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ(TAI ) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโ

หัวข้อรายงาน รายงานผลการใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

(TAI ) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ

ชื่อผู้รายงาน นางปัทฉราพร แก้วสังข์

ปีที่ทำการศึกษา 2560

………………………………………………………………………………….

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ(TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสมประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ(TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียน จากสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ

3) เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สาระที่ 1

การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเรียน

โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 38 คน ซึ่งได้มาจากสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชนิด คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน (TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1

การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ จำนวน 12 แผ่น มีค่า IOC ระหว่าง

0.60 - 1.00 สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน (TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ จำนวน 12 ชุดมี ค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ จำนวน 30 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ 0.20 - 0.5 7 และค่าอำนาจจำแนก 0.45 - 0.92 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา

ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ จำนวน 15 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.75 - 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90

สรุปผลได้ดังนี้

1. สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI)

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1

การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ 80.75/85.90

2. ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ มีค่า 0.7519 นั่นคือ ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.19

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ(TAI) โดยนักเรียนทุกคนได้คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือถือ (TAI) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เด็กดีของแม่ : [21 ม.ค. 2561 เวลา 09:56 น.]
อ่าน [401] ไอพี : 1.4.154.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ