ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเข

ผู้วิจัย เจต เจริญสุข

ปีการศึกษา 2559

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2) ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร PDCA ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 4) กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร PDCA ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และกำนันตำบลโพสาวหาญ คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษางานงบประมาณ คณะกรรมการที่ปรึกษางานบุคลากร คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานทั่วไป เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สาวหาญหรือตัวแทน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ รวมทั้งหมด 55 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษา กำนันตำบลโพสาวหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนครู ผู้แทนศาสนา และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ รวมเป็น 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ ตามรูปแบบการบริหาร PDCA และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) นำมาสรุปเป็นความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพในระดับมาก โดยรายการที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดผู้รับผิดชอบในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน

2. ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรด้านครุภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมนักเรียนการสอนที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร PDCA ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามแผนการมีส่วนร่วม รองลงมาคือ การวางแผนการมีส่วนร่วม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การแก้ไขปรับปรุงการมีส่วนร่วม

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร PDCA ของโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีกระบวนการในการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร PDCA ด้านการวางแผน (Plan) โรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการระดมทรัพยากร โดยกำหนดเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความสำคัญกับการวางแผนการระดมทรัพยากรและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ควรเพิ่มทักษะ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติตามแผนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และมีการจัดทำเครือข่ายในการระดมทรัพยากรจากองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น เครือข่ายรุ่นของศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ให้การสนับสนุน เป็นต้น ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) ควรมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน ภาคเอกชน เข้ามีส่วนในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยงบประมาณของชุมชนเอง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเปิดโอกาสให้ชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการ การติดตามผลการดำเนินงาน เข้าร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย และการดำเนินงาน งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา ความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมชี้แจง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา และหาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากร จัดทำคู่มือการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

โพสต์โดย เจต เจริญสุข : [21 ม.ค. 2561 เวลา 11:02 น.]
อ่าน [2203] ไอพี : 49.48.245.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,177 ครั้ง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง

เปิดอ่าน 34,869 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

เปิดอ่าน 15,594 ครั้ง
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ

เปิดอ่าน 15,335 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 16,511 ครั้ง
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 13,621 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

เปิดอ่าน 19,773 ครั้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เปิดอ่าน 17,727 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 22,775 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

เปิดอ่าน 13,962 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 204,412 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย

เปิดอ่าน 72,785 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 42,193 ครั้ง
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้

เปิดอ่าน 6,419 ครั้ง
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน

เปิดอ่าน 29,953 ครั้ง
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,406 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 15,586 ครั้ง
"รางวัลให้ครู"
"รางวัลให้ครู"

เปิดอ่าน 77,546 ครั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล

เปิดอ่าน 6,909 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 284,396 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ