ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ขวบ) โรงเรียนบ้านห้วยคุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : นฤมล ธูปมงคล

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การรู้ค่า 1-10 การจับคู่ การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้แก่ การรู้ค่า 1-10 การจับคู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ขวบ) โรงเรียนบ้านห้วยคุ จำนวน 19 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่คู่มือการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง แผนการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง และแบบทดสอบ เชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ทักษะ จำนวน 20 ข้อ คือ การรู้ค่า 1-10 จำนวน 5 ข้อ การจับคู่ จำนวน 5 ข้อ การเปรียบเทียบจำนวน 5 ข้อ และการเรียงลำดับ จำนวน 5 ข้อ

วิธีดำเนินการศึกษา ได้แก่ ทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริงโดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ขวบ) ทำการทดสอบเป็นช่วงสัปดาห์ จนครบ 10 สัปดาห์ แล้วทำการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริงด้วยแบบทดสอบ ชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ขวบ) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริงในภาพรวมและจำแนกเป็นรายทักษะ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง เป็นช่วงสัปดาห์จำนวน 10 สัปดาห์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ย จากการประเมินในภาพรวม สัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 1.26 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 1.43 สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 1.59 สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 1.78 สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 1.95 สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 2.11 สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ย 2.32 สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 2.50 สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ย 2.71 และสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 ด้านการรู้ค่า 1-10 มีค่าเฉลี่ย 1.21 1.37 1.53 1.74 1.95 2.10 2.32 2.47 2.73 2.89 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการจับคู่ มีค่าเฉลี่ย 1.37 1.58 1.79 2.00 2.16 2.36 2.53 2.79 3.00 3.00 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 1.32 1.42 1.58 1.74 1.89 2.05 2.26 2.42 2.63 2.95 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้น ทุกสัปดาห์ ด้านการเรียงลำดับ มีค่าเฉลี่ย 1.16 1.32 1.47 1.63 1.79 1.94 2.16 2.32 2.47 2.79 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่คงที่กล่าวคือสูงขึ้นทุกสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ขวบ)

สูงขึ้นตามลำดับ

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมจากสื่อของจริง กล่าวคือ โดยรวมหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.48 คิดเป็นร้อยละ 29.50 และเมื่อจำแนกเป็นรายทักษะ พบว่า การรู้ค่า 1-10 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.84 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.52 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.32 คิดเป็นร้อยละ 26.40 การจับคู่ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.74 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.21 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.53 คิดเป็นร้อยละ 30.60 การเปรียบเทียบ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.84 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.21 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.63 คิดเป็นร้อยละ 32.60 และการเรียงลำดับ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.84 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.42 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.42 คิดเป็นร้อยละ 28.40 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ขวบ) สูงขึ้น

โพสต์โดย นฤมล : [21 ม.ค. 2561 เวลา 14:24 น.]
อ่าน [2444] ไอพี : 119.42.96.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,909 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 19,394 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 81,031 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 6,742 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 14,007 ครั้ง
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี

เปิดอ่าน 20,948 ครั้ง
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!

เปิดอ่าน 9,835 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง

เปิดอ่าน 14,355 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 17,029 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"

เปิดอ่าน 17,407 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 48,087 ครั้ง
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน

เปิดอ่าน 17,860 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 3,014 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 11,839 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 25,290 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,473 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 20,943 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 11,143 ครั้ง
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก

เปิดอ่าน 8,391 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

เปิดอ่าน 24,612 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ