ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว

ผู้วิจัย สายลม ที่รัก โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ21102)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ21102) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ21102) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว ให้ผู้เรียนจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาสาระทัศนศิลป์ (ศ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 แผน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว จํานวน 7 ชุด แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน แบบประเมินผลงานของผู้เรียน แบบบันทึกหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรม นูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะมีประสิทธิภาพ (E2/E2) เทากับ 81.54/86.18 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในทุกด้าน

3. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประติมากรรม

นูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นั่นคือ ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 86.18 และมีผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 91.18 ของผู้เรียนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 )

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและยังพบว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจในเนื้อหาตามความสามารถ ความพร้อมของตนเอง คนเรียนเร็วก้าวไปได้เร็ว คนเรียนช้าก้าวไปได้ช้า ผู้เรียนได้เป็นผู้กระทำกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความสามารถหรือความต้องการของตนเองมากที่สุด เน้นการลงมือปฏิบัติ จนมีทักษะ ก่อให้เกิดความชำนาญในการสร้างงานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นความรูพื้นฐานในการเรียนรูในระดับสูงขึ้นไป

โพสต์โดย สายลม : [8 ก.พ. 2561 เวลา 07:52 น.]
อ่าน [2353] ไอพี : 122.154.140.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,445 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 18,127 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 17,733 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

เปิดอ่าน 9,536 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 2,622 ครั้ง
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

เปิดอ่าน 12,745 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 10,135 ครั้ง
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว

เปิดอ่าน 19,923 ครั้ง
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

เปิดอ่าน 10,512 ครั้ง
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า

เปิดอ่าน 21,830 ครั้ง
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"

เปิดอ่าน 61,285 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 13,665 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 35,480 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 14,513 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 12,698 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,380 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 13,680 ครั้ง
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น

เปิดอ่าน 14,209 ครั้ง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง

เปิดอ่าน 10,118 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 139,861 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ