ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรี

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้รายงาน : ประภาส แปงมูล

ปีที่ทำการรายงาน : 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 76 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 84 คน รวมทั้งสิ้น 184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียนในการปฏิบัติตนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับแบบสอบถามคืนทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

สรุปผลการรายงาน พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ภาพรวมของการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก โดยด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนา อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการดำเนินงาน ด้านวางแผนการปฏิบัติ และด้านการตรวจสอบประเมินผล โดยผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า

ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การวิเคราะห์บริบทชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน รองลงมา คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ลำดับสาม คือ การศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและของกระทรวง ฯ

ด้านการดำเนินงาน (Do) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดสถานที่มีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ รองลงมา คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ลำดับสาม คือ การแนะนำวิธีดำเนินการในกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ รองลงมา คือ การสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ลำดับสาม คือ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานก่อนการปฏิบัติงาน

ด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนา (Action) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตามแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ลำดับสาม คือ การสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านผู้เรียน และด้านปัจจัย โดยผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า

ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เกี่ยวกับ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอันดับแรก รองลงมา ซื่อสัตย์สุจริต ลำดับสาม รักความเป็นไทย ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติและร้องเพลงชาติได้ รวมถึงบอกความหมายของเพลงชาติได้ รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพและการยิ้มทักทายกัน ลำดับสาม คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ลำดับสาม คือ การส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านปัจจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ลำดับสาม คือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

3. ผลการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของนักเรียนในการปฏิบัติตนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โครงการ ฯ มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างเต็มใจ โดยเมื่อได้ยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี จะยืนตรง เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาส่งผลทำให้ได้เป็นผู้ปฏิบัติตนในทางที่ดี ที่ชอบ เป็นผู้ประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเมื่อเก็บของได้จะคืนสิ่งของ หรือทรัพย์สินให้กับเจ้าของทุกครั้ง ไม่เอาเปรียบผู้อื่นในเวลาทำงานร่วมกัน ส่วนด้านมีวินัย จะเข้าแถวรับของหรือเวลารับอาหารทุกครั้ง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ ในด้านใฝ่เรียนรู้ หมั่นค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สามารถแสดงออกทางวิชาการ ทำให้ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งมีความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรในโรงเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เป็นผู้รู้จักอดออม มีเงินไว้เป็นทุนเพื่อการศึกษาและใช้จ่ายตามความจำเป็น ในด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ด้านรักความเป็นไทย มีความภูมิใจและหวงแหนในวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง แสดงออกถึงการมีมารยาทไทย ทั้ง การไหว้ ยิ้ม การทักทาย สืบสานเกี่ยวกับงานหัตกรรมของชนเผ่า และด้านมีจิตสาธารณะ สามารถดูแล รักษาทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และมีน้ำใจต่อผู้อื่น

พฤติกรรมของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ทำประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียนของตนเองและต่อผู้อื่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้ร่วมกับเพื่อนนักเรียน คณะครูช่วยบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด มีจิตอาสา ให้กับโบสถ์ ชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทำบุญประจำปีของศาสนาคริสต์ กิจกรรมต่าง ๆในชุมชน ในส่วนของโรงเรียนได้ช่วยเหลืองานของโรงเรียน ไม่ขีดเขียน โต๊ะ- เก้าอี้ ฝาผนังของโรงเรียน ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ชุมชน ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน รวมถึงญาติพี่น้อง ทั้งงานในบ้าน งานในไร่ สวน และไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับผู้อื่น โรงเรียน ชุมชน โดยทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ทิ้ง ขับถ่ายในส้วมไม่สร้างความเลอะเทอะให้กับชุมชนและโรงเรียน อีกทั้งยังคอยว่ากล่าว ตักเตือน ว่ากล่าวกับเพื่อน ๆ และน้อง ๆที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเสนอแนวทาง ให้ผู้บริหารควรจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอ อีกทั้งให้คณะครูควรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เช่น ไม่ดื่มของมึนเมา มีการจัดให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้หรือทัศนศึกษาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะต่างจังหวัดเพื่อทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกกว้าง สนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มีการทำโทษกับผู้ที่ปฏิบัติตัวและแสดงคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ผ่านค่ายคุณธรรม มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก และส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ในส่วนปัญหาและอุปสรรคด้านการวางแผนการปฏิบัติ ควรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ชัดเจน ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเท่าที่ควร ครูและผู้ปกครองขาดการประสานงานและการจัดทำข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนร่วมกัน ในส่วนด้านการดำเนินงาน พบว่า ครูมีภาระงานมาก ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งกิจกรรมมาก เวลาน้อย ส่วนนักเรียนสื่อสารภาษาไทยยังไม่ชัดเจน เนื่องจากใช้ภาษาถิ่นของชนเผ่ากะเหรี่ยงมากกกว่าภาษาไทยกลาง ส่วนปัญหาด้านการตรวจสอบประเมินผล ขาดการเปรียบเทียบผลการทำงานก่อนการปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ปฏิบัติยังมีความล่าช้า มีการนิเทศติดตามงานยังไม่ต่อเนื่อง และปัญหา อุปสรรคด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนา ยังขาดการกำหนดมาตรฐานจากผลการดำเนินงานใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคตหรือทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง และการสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ ในด้านการวางแผนการปฏิบัติ ควรสร้างความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นระบบ มีการประสานงานระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการดำเนินงาน ให้มีการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย บุคลากร ครูดูแลเอาใจใส่ และหมั่นพูดคุยซักถามนักเรียน และขยายเวลาในการจัดกิจกรรม ส่วนด้านการตรวจสอบประเมินผล ให้มีการเปรียบเทียบผลการทำงานก่อนการปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง ทั้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล และมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งในส่วนการปรับปรุงเพื่อพัฒนา ควรมีการกำหนดมาตรฐานจากผลการดำเนินงานใหม่ เป็นแนวทางการวางแผนงานในครั้งต่อไป ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาให้มากขึ้น มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5. ปัญหาและอุปสรรค ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน เช่น ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่า อีกทั้งนักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างสม่ำเสมอ และบางคนยังขาดความตระหนักในการร่วมกิจกรรม ในด้านกระบวนการ มีการกำกับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนน้อย กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน บางกิจกรรมยังไม่ชัดเจน ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ทั้งยังขาดการเอาใจใส่ในด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาด้านปัจจัย งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอต่อกิจกรรมที่หลากลาย ทั้งรูปแบบและวิธีการ ทั้งการประสาน ติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆยังไม่ต่อเนื่อง รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนมีภาระงานที่ต้องประกอบอาชีพทำให้มีเวลาไม่เพียงพอในการวางแผนและประเมินผลโครงการ

ข้อเสนอแนะ ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มีการประชุมชี้แจง ผู้ปกครอง ทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนให้เป็นคุณลักษณะที่ฝังลึกใน จิตใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้วิธีที่หลากหลายและเน้นการส่วนร่วม รวมถึงครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ในด้านกระบวนการ ให้สร้างความตระหนักในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีวิธีการ หรือเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการประเมินผลเป็นระยะและมีผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนด้านปัจจัย ควรมีการวางแผนงานในการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ มีโครงการ กิจกรรม ระบุงบประมาณชัดเจน และหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆมาสนับสนุน และควรมีการร่วมมือจากชุมชนและองก์กรต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีต่อไป และนำข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มรูปแบบให้หลากหลาย โดยประสานขอความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ

2. การจัดกิจกรรมตามโครงการควรมีความต่อเนื่องและปรับปรุง พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ควรจัดทำเป็น Best Practice เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3. นำรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไปประยุกต์ใช้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนต่อไป

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้ ปรับปรุงโครงการให้มีความชัดเจนในเรื่องกิจกรรมที่อยู่ในกรอบของโครงการ

5. ผู้ปกครองนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากที่บ้านซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแก่นักเรียน

6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาทั้งการบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ถึงการเสริมสร้างพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา

8. มีการระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรทำการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาจนจบการศึกษา จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดีขึ้น สังคมเกิดการยอมรับ ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้

2. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ constructivism / team teaching / cooperative / intregrate

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ที่ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติซึ่งอาจต่างออกไป

โพสต์โดย เดี่ยว : [10 ก.พ. 2561 เวลา 20:07 น.]
อ่าน [4473] ไอพี : 118.174.60.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,277 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 30,604 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 10,379 ครั้ง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง

เปิดอ่าน 13,071 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน

เปิดอ่าน 22,933 ครั้ง
ฝนช่อมะม่วง
ฝนช่อมะม่วง

เปิดอ่าน 12,798 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 96,967 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์

เปิดอ่าน 22,003 ครั้ง
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)

เปิดอ่าน 8,310 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่

เปิดอ่าน 24,562 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 19,110 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 16,022 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 10,825 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน

เปิดอ่าน 47,795 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 14,997 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
เปิดอ่าน 13,327 ครั้ง
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
เปิดอ่าน 21,178 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
เปิดอ่าน 12,563 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
เปิดอ่าน 18,260 ครั้ง
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ