ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลข

ชื่อเรื่อง : รายงานการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน : นางยุพิน ผลไม้

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) แบบประเมินวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t – test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ โดยรวม อยู่ในระดับดี โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ความถูกต้อง อยู่ในระดับดี การให้เหตุผล อยู่ในระดับดี และการสังเกต อยู่ในระดับดี ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ มากขึ้น โดยมีผลต่างของคะแนนมากที่สุด คือ 23 คะแนน เด็กมีคะแนนประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่1 ก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.32 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33 คิดเป็นร้อยละ 37.72 ส่วนคะแนนการประเมินหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 27.77 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.48 คิดเป็นร้อยละ 92.57

ผลการประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลก่อน และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ โดยรวม

พบว่า ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การสังเกต อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ความถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง และการให้เหตุผล อยู่ในระดับพอใช้ ตามลำดับ

หลังการจัดจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การสังเกต อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก และการให้เหตุผล อยู่ในระดับดีมาก ตามลำดับ

การสังเกต ก่อนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดประสบการณ์ เท่ากับ 0.49 และหลังการจัดประสบการณ์เท่ากับ 0.21

ความถูกต้อง ก่อนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดประสบการณ์ เท่ากับ 0.49 และหลังการจัดประสบการณ์เท่ากับ 0.24

การให้เหตุผล ก่อนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ พอใช้ และหลังการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดประสบการณ์ เท่ากับ 0.46 และหลังการจัดประสบการณ์เท่ากับ 0.30

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ โดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ มีคะแนนเท่ากับ 11..32 คะแนน และ 27.77 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกกรม พบว่า คะแนนสอบหลังการจัดประสบการณ์ของเด็กสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t เท่ากับ 22.04

โพสต์โดย มาดามเรด : [12 ก.พ. 2561 เวลา 19:04 น.]
อ่าน [2630] ไอพี : 182.53.165.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,841 ครั้ง
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 17,774 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 19,844 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 17,717 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!

เปิดอ่าน 25,146 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 11,723 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 102,941 ครั้ง
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม

เปิดอ่าน 17,798 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 43,073 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 8,324 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 15,714 ครั้ง
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เปิดอ่าน 7,679 ครั้ง
รู้หรือยัง? เจ้าของเสียงประกาศบน BTS คือใคร
รู้หรือยัง? เจ้าของเสียงประกาศบน BTS คือใคร

เปิดอ่าน 16,341 ครั้ง
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 14,634 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 68,465 ครั้ง
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ

เปิดอ่าน 113,837 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เปิดอ่าน 11,781 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
เปิดอ่าน 13,169 ครั้ง
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว
เปิดอ่าน 54,652 ครั้ง
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
เปิดอ่าน 15,857 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ