ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์ก

ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี

ผู้วิจัย นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์

ปีที่ทำการวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี การวิจัย มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู กศน. และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 146 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.38-0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี กลุ่มที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) ครู กศน.ที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปโดยวิธีเจาะจง จำนวน 5 คน 2) ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ หรือผู้มีความรู้ความสามารถในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี โดยการนำปัญหาในรายการในแต่ละด้านของการสรุปปัญหาในระยะที่ 1 กำหนดเป็นประเด็น ในการสนทนา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเมื่อพบความแตกต่าง ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีเซฟเฟ่

ผลการวิจัย

1. ระดับปัญหาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครู ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.13 ; S.D. 0.81) โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (x ̅ = 3.17 ; S.D. 0.96) รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา (x ̅ = 3.15 ; S.D. 0.76) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (x ̅= 3.13 ; S.D. 0.83) โดย และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (x ̅ = 3.06 ; S.D. 0.71) ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ไม่แตกต่างกัน

3. แนวทางการแก้ปัญหาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี ดังนี้

3.1 ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา ควรมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรจัดกิจกรรม โครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้เรียน และชุมชน

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน แหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย subintar : [20 ก.พ. 2561 เวลา 10:09 น.]
อ่าน [1849] ไอพี : 125.26.25.156
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ