ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับคร

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 4) ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ 1) ศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2) สอบถามข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของครู จำนวน 78 คน และ 3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากนั้นวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่เป็นจำนวนและร้อยละ การดำเนินงานในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมทั้งเครื่องมือประกอบการใช้หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 5 ชุด คือ 1) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2) คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 3) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรม โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือการใช้ และขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนามของหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินการวิจัยในระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครู โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 21 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในระยะที่ 3 คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มจากวัดความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม จากนั้นจัดการฝึกอบรม จากนั้นวัดความรู้หลังการเข้ารับการฝึกอบรม จากนั้นสอบถามความพึงพอใจ และประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์คะแนนความรู้ ความพึงพอใจ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยสถิติทดสอบ t ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมกับเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยสถิติทดสอบ t แบบกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และการดำเนินงานในระยะที่ 4 เป็นการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3 ที่ได้ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ครูทุกคนมีความต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม โดยลักษณะของการฝึกอบรมนั้นเน้นการฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การฟังบรรยายจากวิทยากร และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ใช้เวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 4) โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม 5) เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม 6) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการฝึกอบรม 8) สื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม และ 9) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) และมีประสิทธิภาพ 86.98/81.90

3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พบว่า

3.1 ครูมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.3 ครูมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมนี้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างดี

โพสต์โดย ศน.ต้อม : [25 ก.พ. 2561 เวลา 15:41 น.]
อ่าน [3747] ไอพี : 134.236.11.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,189 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 20,486 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 10,274 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 81,403 ครั้ง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 20,173 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 26,296 ครั้ง
ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน

เปิดอ่าน 9,416 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 11,546 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 12,506 ครั้ง
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 8,844 ครั้ง
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย

เปิดอ่าน 12,210 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 12,815 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 14,478 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 18,841 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดอ่าน 17,889 ครั้ง
การบริหารกล้ามเนื้อตา
การบริหารกล้ามเนื้อตา

เปิดอ่าน 375,077 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
เปิดอ่าน 2,589 ครั้ง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง
เปิดอ่าน 15,119 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
เปิดอ่าน 15,611 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เปิดอ่าน 13,657 ครั้ง
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ