ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้ประเมิน นางสนธยา ส่งศรี

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่ประเมิน 2559

บทคัดย่อ

การประเมินในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model จากแนวคิดของสตัฟเฟีลบีม โดยขยายผลผลิต (Product Evaluation) ออกเป็น IEST (I : Impact Evaluation , E : Effeetiveness Evaluation , S : Sustainable Evaluation , T : Transportation Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครู จำนวน 24 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 324 คน ผู้ปกครอง จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( X,μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. , σ)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไปต่ำ คือด้านความต้องการจำเป็น ด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ตามลำดับ ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงสูงไปต่ำ คือด้านความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ด้านความเหมาะสมของบุคลากร ด้านการบริหารจัดการโครงการ และด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามลำดับ ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 1) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการนิเทศติดตามโครงการ รองลงมา คือด้านกิจกรรมที่ดำเนินการ 2) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการนิเทศติดตามโครงการ รองลงมา คือด้านกิจกรรมที่ดำเนินการ 3) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านกิจกรรมที่ดำเนินการ รองลงมา คือด้านการติดตามโครงการ ทุกด้านผ่านเกณฑ์ การประเมิน

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

6. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

7. การประเมินความยั่งยืน (Sustainable Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

8. การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportation Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปได้ว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 8 ด้าน ควรดำเนินการต่อไปได้

 

Title : Evaluation of Project on Academic Increase Performance of Upper Secondary Students at

Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School under the Jurisdiction of Songkhla City Municipality,

Songkhla Province.

Evaluator : Mrs. Sontaya Songsri

Assistant Director of Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School

Year : 2016

Abstract

The objective of this evaluation was to assess the project of academic increase performance of upper secondary school students at Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School in the 2016 academic year using the CIPPIEST Model based on Stufflebeam’s evaluation method. The model extended the Product into the IEST notion standing for Impact, Effectiveness, Sustainability and Transferability, respectively. The Impact existed beyond the product, followed by Effectiveness of the product, which should be Sustainable. Finally the product should possess the attribute of Transportation, i.e. transferrable on a continuous basis. The sample for the study consisted of 4 school administrators and 24 teachers and 13 members of school board, drawn according to the purposive sampling technique, and 324 students and 324 parents, drawn from the simple sampling technique proposed by Krejcie and Morgan. The instrument used in the study included three sets of questionnaires and the data were analyzed using such statistics as percentage, arithmetic means and standard deviations. The findings of the study reveal the following.

1. Overall, the context evaluation as perceived by the school administrators, teachers and members of school board at the high level, where need assessment having the highest means, followed by immediate objectives, fitness of objectives and project feasibility, respectively. Through all the evaluation criteria.

2. Overall, the input evaluation as perceived by the school administrators, teachers, members of school board at the high level, where adequacy of materials, equipment and budget having the highestmeans,followed by appropriatenessofhuman resources, projectmanagementandlengthof time of projectimplementation, respectively. Through allthe evaluationcriteria.

3. Overall, the processevaluation asperceived by the schooladministrators, teachers,members of schoolboard atthehigh level, where project follow-up having the highestmeans, followedbyactivitiesforimplementation,respectively.By the studentsat thehighest level, where project follow-up having the highestmeans,followed byactivities for implementation,respectively. And by the parentsatthehigh level, where activities for implementationhaving the highestmeans, followed by project follow-up, respectively. Through allthe evaluationcriteria.

4. Overall, the productevaluation asperceived by the schooladministrators, teachers,membersofschoolboard,studentsand parentsatthehigh level.Allthroughtheevaluationcriteria.

5. Overall, the impactevaluation asperceived by the schooladministrators, teachers,members of school board,students and parents at thehigh level.Allthroughtheevaluationcriteria.

6.Overall,theeffectivenessevaluationasperceivedbytheschooladministrators,teachers,membersofschoolboard,studentsand parentsatthehigh level.Allthroughtheevaluationcriteria.

7. Overall, the sustainability evaluation as perceived by the school administrators, teachers,membersofschoolboard,studentsand parentsatthehigh level.Allthroughtheevaluationcriteria.

8.Overall,thetransferability evaluation asperceived by theschooladministrators, teachers,membersofschoolboard,studentsand parentsatthehigh level.Allthroughtheevaluationcriteria.

The resultwas concluded thatof Project on Academic Increase Performance of UpperSecondary StudentsatTessaban5 (Wathuapomnork) SchoolundertheJurisdiction of SongkhlaCity Municipality,SongkhlaProvince,passed theassessmentthrough8 aspectsaboveand was able to continue.

 

สนธยา ส่งศรี. (2559). การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model จากแนวคิดของสตัฟเฟีลบีม โดยขยายผลผลิต (Product) ออกเป็น IEST I คือ Impact เป็นผลกระทบ ที่นอกเหนือจากผลผลิต E คือ Effeetiveness เป็นประสิทธิผลที่เกิดขึ้น S คือ Sustainable เป็นความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น และ T คือ Transportation เป็นผลที่สามารถถ่ายทอดขยายผล ต่อเนื่องได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครู จำนวน 24 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 324 คน ผู้ปกครอง จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (, μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. , σ) X

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านความต้องการจำเป็นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเป็นไปได้ของโครงการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งปรากฏว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของบุคลากรผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านระยะเวลาในการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 1) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศติดตามโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านกิจกรรมที่ดำเนินการผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศติดตามโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมที่ดำเนินการผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมที่ดำเนินการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการนิเทศติดตามโครงการผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งปรากฏว่าทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือผลการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียนผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 1) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ส่วนความคาดหวังในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของนักเรียน และโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนความคาดหวังในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

6. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู้ที่นักเรียนได้รับเพียงพอต่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

7. การประเมินความยั่งยืน (Sustainable Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือนักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ กระบวนการปฏิบัติไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีทักษะกระบวนการและความชำนาญในการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

8. การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportation Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมผลการประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันได้ และนักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปได้ว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 8 ด้าน ควรดำเนินการต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรสอบถามความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ ควรกำหนดและแจ้งข้อตกลงในการเข้าเรียนให้ชัดเจน เช่น ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอจากผู้ปกครอง

2. ควรสร้างความศรัทธาให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้เห็นจุดเด่นของโรงเรียนที่เหนือกว่าหรือเป็นความสำเร็จในความก้าวหน้าในการศึกษาต่อผู้ปกครองนักเรียน และควรปรับกิจกรรมการเรียนให้เป็นโครงการพิเศษที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในเวลาให้ชัดเจน

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ ความก้าวหน้าของนักเรียนทุกภาคเรียนหรือเมื่อจบการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

4. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้ารับการเสริมความรู้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าค่ายวิชาการต่าง ๆ ควรส่งนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการแก่ผู้เรียน

5. ควรเพิ่มกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเน้นให้นักเรียนค้นหาตัวเองว่ามีความถนัดหรือมีความสามารถด้านใด เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะสาขาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

6. ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเข้าอบรมหรือศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองสอนเพื่อให้ครูเกิดความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ

7. ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรประเมินโครงการลักษณะนี้ในทุก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพของสังคมและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. ควรประเมินโครงการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วย เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อย่างแท้จริง

3. ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือผลของโครงการ ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

ประวัติผู้ประเมิน

ชื่อ - สกุล นางสนธยา ส่งศรี

วัน เดือน ปีเกิด 20 พฤษภาคม 2518

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 47/28 ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา

พ.ศ. 2541 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2551 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) วิชาเอกการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2553 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งหน้าที่

พ.ศ. 2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ 09-8671-3715

โพสต์โดย เก๋ : [8 มี.ค. 2561 เวลา 11:42 น.]
อ่าน [4004] ไอพี : 101.51.106.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,327 ครั้ง
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก

เปิดอ่าน 21,262 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)

เปิดอ่าน 11,237 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 14,447 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 24,802 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐

เปิดอ่าน 11,558 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 19,482 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558

เปิดอ่าน 55,591 ครั้ง
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย

เปิดอ่าน 50,691 ครั้ง
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ

เปิดอ่าน 31,581 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 60,976 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 27,477 ครั้ง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 39,001 ครั้ง
การคิดเลขในใจ
การคิดเลขในใจ

เปิดอ่าน 25,190 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 21,903 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี

เปิดอ่าน 1,333 ครั้ง
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
เปิดอ่าน 11,999 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
เปิดอ่าน 16,500 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
เปิดอ่าน 3,689 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
เปิดอ่าน 19,123 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ