ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย ระวีวรรณ สุขอุดม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มี มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียน 2) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3) การติดตาม ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม ( Participatory Action Research :PAR ) มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) ขั้นการปฏิบัติการ 3) ขั้นสังเกตการณ์ 4) ขั้นสะท้อนผล ต่อยอดไปสู่ 5) ขั้นผลลัพธ์ (Results of Implementation) ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ( Research Participants ) จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้บริหาร 2 คน คณะครู 23 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 331 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 93 คน นักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จำนวน 69 คน ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จำนวน 162 คน และ ครูประจำชั้น 7 คนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนามี 8 กิจกรรมได้แก่ 1 น้อมนำจิตให้ผ่องใส 2. ค่ายคุณธรรมชุ่มฉ่ำใจ 3. พาน้องไปทำบุญ 4. เรียนธรรมนำชีวิต 5. กตัญญูรู้คุณ 6.ร่วมค้ำจุนศาสนพิธี 7. ละครคุณธรรม8.สุจริต เสียสละ ประหยัด และเกื้อกูล ระยะเวลาศึกษาวิจัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558-31 มีนาคม 2559 รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตและการสอบถาม ก่อนจัดกิจกรรม ขณะจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและPaired-test

1. การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พบว่า เด็กไม่มีสัมมาคาราวะ ขาดวินัย มาเรียนสาย ผู้ปกครองมาส่งไม่ไหว้ การแต่งกายไม่สะอาด สกปรก มอมแมม การใช้วาจาต่อผู้ใหญ่ไม่สุภาพ เสพสารเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทะเลาะวิวาท มีลักขโมยของ เพลงชาติบรรเลงยังเดินไม่หยุดยืนตรง ไม่แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน พูดจาสอดเสียด ทะเละวิวาทกัน รับประทานอาหารไม่ชอบเข้าแถว ไม่รักษาข้าวของของโรงเรียน แอบทิ้งขยะลงลำคลองหน้าบริเวณโรงเรียน ไม่รู้จักเก็บออม ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมมักจับกลุ่มเล่นกัน

2. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี สรุปจากการสังเกตร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 กิจกรรม และจากการสัมภาษณ์ครูประจำชั้นและนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมพัฒนา พบว่า ช่วงการทำกิจกรรมเด็กส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามได้อย่างชัดเจน นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและอยู่ในห้องประชุม มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายดีขึ้น และนักเรียนส่วนมากมีพฤติกรรมเปลี่ยนในทางบวก เช่น รู้จักประหยัดออดออม มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือส่วนร่วมมากขึ้น มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน รับผิดชอบในงานต่างๆเป็นอย่างดี มีความสามัคคี นักเรียนมีการช่วยเหลือเพื่อน ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยประหยัดน้ำ-ไฟในโรงเรียน เข้าแถวเป็นระเบียบ มาโรงเรียนสม่ำเสมอ เก็บของได้นำมาส่งครู และรู้จักแบ่งปันของเล่นหรือขนมให้เพื่อน คณะครูประจำชั้นกล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาทั้ง 8 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ควรทำแบบต่อเนื่อง เพราะจะทำให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ถาวรและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป สำหรับความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนและเพื่อนๆ มีความเห็นว่า เพื่อนๆมีวินัย ได้แก่ การเข้าแถวเป็นระเบียบ ครูเวรมีการประกาศของหล่นหายบ่อยๆ นักเรียนชอบกิจกรรมไหว้ครูและวันแม่ ได้กราบแม่ มีการเก็บออมเงิน นักเรียนยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนสะอาดขึ้น นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด ครูบอกว่าค่าน้ำ-ไฟก็ลดลง น้ำในคลองสังเขปสะอาดขึ้นรุ่นพี่พาน้องไปทำบุญทุกวันพระชาวบ้านชมว่า “เป็นภาพที่น่ารัก” จากประสบการณ์นักเรียนยังกล่าวต่อไปอีกว่าจะกลับไปปรับใช้กับที่บ้านเรื่องการเก็บออม การประหยัดน้ำ-ไฟ มีเด็กบางคนบอกว่าแม่ชม ว่าขยันทำการบ้าน ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ ทุกวัน ไม่เถียงแม่ นักเรียนยังกล่าวอีกว่า ชอบทำกิจกรรมทุกกิจกรรม เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น

3. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 กิจกรรมของนักเรียนในช่วง 2 ปีการศึกษา มีความคิดเห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะเดียวกันเมื่อวัดผลพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 กิจกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ดีขึ้นกว่าก่อนกข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปผลได้ว่า รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 8 กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม-จริยธรรมทั้งด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนร่วม ความประหยัดและรู้จักใช้ทรัพยากรของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า และมีการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง เติบโตเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โพสต์โดย วรรณ : [12 มี.ค. 2561 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [2310] ไอพี : 223.24.159.5
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ปรีชา อยู่สะบาย

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ทั้งด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนร่วม ความประหยัดและรู้จักใช้ทรัพยากรของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า และมีการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

วันที่โพสต์ [15 มี.ค. 2561 เวลา 14:34 น.] ไอพี : [125.25.57.4] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,765 ครั้ง
ลิขสิทธิ์การสอน
ลิขสิทธิ์การสอน

เปิดอ่าน 10,886 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

เปิดอ่าน 21,252 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 2,493 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 14,637 ครั้ง
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย

เปิดอ่าน 13,536 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 12,973 ครั้ง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง

เปิดอ่าน 15,308 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 16,956 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 8,471 ครั้ง
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?

เปิดอ่าน 9,108 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 13,376 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

เปิดอ่าน 19,371 ครั้ง
 ฮวงจุ้ยในห้องนอน
ฮวงจุ้ยในห้องนอน

เปิดอ่าน 23,488 ครั้ง
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย

เปิดอ่าน 10,446 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 1,789 ครั้ง
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์

เปิดอ่าน 17,756 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 12,100 ครั้ง
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557

เปิดอ่าน 62,951 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 20,436 ครั้ง
3 steps พุงยุบใน 2 weeks
3 steps พุงยุบใน 2 weeks เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ