ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็น

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นายพิวันชัย จันทร์เกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการเมินแบบซิปป์(CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยประชากรคณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 15 คนกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 80คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 331 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 331 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดับ จำนวน 7ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.900–0.94สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciencesfor windows version 19) ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดเมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เท่ากัน(, =4.69,,S.D.=.18) ได้คะแนนเฉลี่ย15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (=4.69,=0.18) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองโดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.69,S.D.=0.65) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.664,S.D.=0.66) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน( =4.65,S.D.=0.67)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ซึ่งประกอบด้วย 4ประเด็น ได้แก่

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ความคิดเห็นของครูมีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.76,S.D.=0.62) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.66,S.D.=0.82) ได้คะแนนเฉลี่ย 20คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดส่วนผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.65,S.D.=0.72)อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันได้คะแนนเฉลี่ย20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองโดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ความคิดเห็นของครูมีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.69,S.D. =0.65)ได้คะแนนเฉลี่ย 10คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64,S.D.=0.62) ได้คะแนนเฉลี่ย 10คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดส่วนผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( =4.51,S.D.=0.72) ได้คะแนนเฉลี่ย 10คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการเป็นบุคคลแห่งการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559หลังการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองโดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองมีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( =4.66,S.D. =0.64) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65,S.D.=0.61) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.64,S.D.=0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีคะแนน10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( =4.72,S.D.=0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย 10คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.71,S.D.=0.57) ได้คะแนนเฉลี่ย10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดส่วนผู้ครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( =4.65,S.D.=0.62) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนนเฉลี่ย10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ด้านสภาพแวดล้อม ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านปัจจัยนำเข้า ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านกระบวนการ ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านผลผลิต ค่าน้ำหนัก 50% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ค่าน้ำหนัก 100% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด สรุปภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรมีการดำเนินงามตามโครงการ ให้ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมชื่นชม โดยฝ่ายบริหารนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามประเมินผลและนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการ ในโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

1.2 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามความเหมาะสมและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลข่าวสารสนเทศในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุง พัฒนา ในการดำเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องมีการประยุกต์ ปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

1.3 ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นนำไปประยุกต์ใช้

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ระดับองค์รวมการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการว่าจะยกเลิกหรือดำเนินการต่อหรือจะพัฒนาให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

โพสต์โดย ครูนก : [13 มี.ค. 2561 เวลา 14:56 น.]
อ่าน [2201] ไอพี : 118.175.12.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,148 ครั้ง
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 24,187 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 15,865 ครั้ง
พี่น้องร่วมสาบาน
พี่น้องร่วมสาบาน

เปิดอ่าน 8,684 ครั้ง
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

เปิดอ่าน 10,721 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 8,175 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม

เปิดอ่าน 8,828 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 23,285 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 58,170 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 12,817 ครั้ง
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 87,563 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)

เปิดอ่าน 10,546 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 9,027 ครั้ง
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้

เปิดอ่าน 13,450 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 10,626 ครั้ง
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,365 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 22,158 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 12,694 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

เปิดอ่าน 83,130 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 31,048 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ