ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง

แม่ฮ่องสอน

ผู้รายงาน เยาวลักษณ์ มาส้มซ่า

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ปีการศึกษา 2558

บทสรุปผู้บริหาร

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน26ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนจำนวน 804 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 53 คน ประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ รับราชการ ค้าขาย รับจ้าง และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีฐานะปานกลาง โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี การจัดการศึกษาโดยภาพรวมของโรงเรียนใช้ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา

โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อการออม การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารจึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชน และเชื่อมั่นว่าหากคนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ก็จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออม และรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีเงินเก็บออม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และส่งเสริมให้ประเทศชาติเข้มแข็งได้ด้วยเงินออมของคนในชาติ โดยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558 นับเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) รอบสาม (2554-2558) ผลการประเมินโดยภาพรวม โรงเรียนมีระดับคุณภาพดี ได้คะแนนรวมร้อยละ 86.53 หนึ่งในนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ โครงการธนาคารโรงเรียน และจากผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2558โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จและด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีลักษณะนิสัยที่ดีในความมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ประหยัด อดออม มีความเสียสละ รู้จักใช้จ่ายเงิน และบริหารเงินอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง มีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจากการเริ่มต้นที่ประหยัด อดออม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า “โรงเรียนเป็นฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำสุขภาพดี มีสุข ปลูกฝังภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” จากเหตุผลข้างต้นทำให้โรงเรียนดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม และสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ หรือเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม ได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ประชากรได้แก่ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2558 ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2558 ที่เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 530 คนและนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 คน

การดำเนินการโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีวิธีดำเนินการที่ประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นติดตามประเมินผล และขั้นปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามพฤติกรรมด้านการประหยัด อดออม จากการเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ 2) แบบสอบถามทักษะการทำงานของนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งแบบสอบถามทั้งสองฉบับเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน จำนวน 530 คน ร้อยละ 63.10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนมีพฤติกรรมการประหยัด อดออม จากการร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยรวมในระดับมาก (μ= 2.66, σ= 0.624) โดยรู้สึกดีใจและภูมิใจเมื่อเห็นยอดเงินในบัญชีเพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับมาก(μ= 2.78, σ= 0.536) รองลงมา ได้แก่ เลือกซื้อสิ่งของที่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถจัดสรรและใช้จ่ายเงินตามที่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองกำหนดให้ อยู่ในระดับมาก(μ= 2.73, σ= 0.588, 0.575)และพยายามเก็บสะสมเงินไว้ทุกเดือน อยู่ในระดับมาก(μ= 2.71,σ= 0.589)ตามลำดับ

2. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ในโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า

2.1 มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารโดยรวมในระดับมาก (μ= 2.72, σ= 0.51)โดยมีการประชุมวางแผนงานก่อนการเปิดทำการธนาคารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก (μ= 3.00, σ= 0.00)รองลงมา ได้แก่ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมให้พร้อมสำหรับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (μ= 2.83, σ= 0.41)และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตำแหน่งของตนเองเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการให้บริการและเปิดทำการตรงเวลาตามวันและเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมาก (μ= 2.83, σ= 0.41) ตามลำดับ

2.2 มีทักษะการทำงานโดยรวมในระดับมาก (μ= 2.43, σ= 0.77) โดยเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าของธนาคารในแต่ละวัน อยู่ในระดับมาก (μ= 2.83, σ= 0.41) รองลงมา ได้แก่ จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก (μ= 2.67, σ= 0.52) และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการในใบฝาก – ถอน และบันทึกรายการฝาก – ถอน เงินลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก (μ= 2.50, σ= 0.84) ตามลำดับ

2.3 มีทักษะการบริการโดยรวมในระดับมาก (μ= 2.65, σ= 0.61) โดย แต่งกายสุภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์กับผู้มารับบริการ อยู่ในระดับมาก (μ= 3.00, σ= 0.00) รองลงมา ได้แก่ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการให้บริการเอาใจใส่ผู้เข้ามารับบริการอย่างเสมอภาคและเตรียมพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการบริการ อยู่ในระดับมาก (μ= 2.83, σ= 0.41)ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาและบริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม อยู่ในระดับมาก (μ= 2.67, σ= 0.52) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านการประหยัด อดออม ด้วยโครงการธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สำหรับการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยการประหยัดในการใช้จ่าย

2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เกิดความหลากหลายและทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้น สนุกและรักในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้มีนิสัยประหยัดอดออม

3. โรงเรียนควรขยายผลไปยังผู้ปกครองในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในการเสริมสร้างนิสัยประหยัดอดออม

4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล เข้าถึงนักเรียนทุกคนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน โดยกำหนดเป้าหมายให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100

5. โรงเรียนควรฝึกให้นักเรียนทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน เพื่อให้รู้จักตนและเกิดความระมัดระวังในการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

6. ครูควรมีการติดตาม เสนอแนะ และชี้แจง สร้างเสริมหรือผลักดันให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นคนประหยัด อดออม รู้จักกิน รู้จักใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

7. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

8. ครูที่ปรึกษาควรดูแลอย่างใกล้ชิดและฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง

9. คณะกรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน (นักเรียน) ควรมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามประเมินผลการทำงานและพัฒนาปรับปรุงให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จ โดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแล

10. โรงเรียนควรจัดบริการรับฝาก-ถอนเงิน โดยฝึกให้นักเรียนใช้บริการจากธนาคารโรงเรียนด้วยตนเอง และขยายเวลาในการเปิดบริการเพิ่มจาก 1 วันต่อสัปดาห์

11. โรงเรียนควรจัดบริการสถานที่ และสร้างบรรยากาศของห้องที่ทำการธนาคารโรงเรียน ให้สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ และมีการจัดมุมให้ความรู้ หรือสร้างบรรยากาศกระตุ้นการออมแก่สมาชิก

โพสต์โดย นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า : [17 มี.ค. 2561 เวลา 21:28 น.]
อ่าน [3797] ไอพี : 134.236.2.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,283 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 9,583 ครั้ง
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้

เปิดอ่าน 7,149 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 6,915 ครั้ง
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต

เปิดอ่าน 73,282 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์

เปิดอ่าน 5,573 ครั้ง
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ

เปิดอ่าน 9,646 ครั้ง
ส่งท้ายปีเก่า 2553
ส่งท้ายปีเก่า 2553

เปิดอ่าน 16,419 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 150,054 ครั้ง
Uncountable Nouns
Uncountable Nouns

เปิดอ่าน 8,969 ครั้ง
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล

เปิดอ่าน 259 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 16,295 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,976 ครั้ง
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 10,728 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

เปิดอ่าน 10,139 ครั้ง
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 58,317 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 19,800 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 14,839 ครั้ง
คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน

เปิดอ่าน 17,387 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน

เปิดอ่าน 57,121 ครั้ง
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ