ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณ เวลา 17 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทบทวนการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ

จำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก เวลา 1 ชั่วโมง

วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง

การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ (ค 1.2 ป.4/1)

ตัวชี้วัด

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เมื่อกำหนดโจทย์การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลักให้สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

2. เมื่อกำหนดโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10,100,1,000 ให้ สามารถหาผลคูณได้

3. เมื่อกำหนดโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10,100,1,000 ให้ สามารถหาผลคูณได้

4. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 (แบบฝึกทักษะที่ 1.1 – 1.4 ) ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดให้ได้

ถูกต้อง

5. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์

6. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น มีวิจารณญาณ มีระเบียบวินัย

และทำงานเป็นระบบและรอบคอบ

สาระสำคัญ

1. การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลักอาจทำได้โดยนำ

จำนวนที่มีหลักเดียวมาคูณจำนวนที่มีหลายหลักโดยคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อน

แล้วคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับ

2. การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10,100,1,000 ทำได้โดยนำเลข 1 ไปคูณกับ

จำนวนหนึ่งหลักนั้นได้เท่าไรแล้วจึงเติม 0 ที่ผลคูณให้เท่ากับจำนวน 0 ที่อยู่

ท้ายของเลข 1

3. การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000

ทำได้โดยนำจำนวนหนึ่งหลักไปคูณพหุคูณของ 10,100,1000 เฉพาะส่วนหน้า

โดยไม่คำนึงถึง 0 ที่อยู่ท้าย เมื่อได้เท่าไรจึงเติม 0 ให้จำนวนของ 0 ที่เติมเท่ากับ

จำนวนของ 0 ที่อยู่ข้างท้ายของพหุคูณของ 10, 100, 1,000

สาระการเรียนรู้

ทบทวนเรื่องการคูณ

1. การคูณจำนวนหลักเดียวกับจำนวนสองหลัก ผลคูณไม่เกิน 100

2. การคูณจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10,100,1000

3. การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวน

การคูณ

2. ครูทบทวนการคูณจำนวนหลักเดียวกับจำนวนสองหลัก ผลคูณไม่เกิน 100 โดยติดบัตร

โจทย์การคูณบนกระดาน เช่น 2 × 43 =

หลักสิบ หลักหน่วย 4 3

2

8 6

ตอบ ๘๖

4 3

2

8 6

3. ครูติดบัตรโจทย์การคูณจำนวนหลักเดียวกับจำนวนสองหลัก ผลคูณเกิน เช่น 4 × 42 = จากนั้นนักเรียนช่วยกันหาคำตอบ

หลักสิบ หลักหน่วย 4 2

4

16 8

ตอบ ๑๖๘

4 2

4

16 8

- จำนวนใดคือตัวตั้ง (42)

- จำนวนใดคือตัวคูณ (4)

- หาคำตอบได้อย่างไร (คูณหลักหน่วยก่อน คือ 4 × 2 = 8 และในหลักสิบ 4 คูณ 4 สิบ

ได้ 16 สิบ เขียน 16 ในหลักสิบ)

- คำตอบจากบัตรโจทย์การคูณนี้คืออะไร (168) -

4. ครูทบทวนการคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็น 10,100 และ 1,000 เช่น

ยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นักเรียนตอบด้วยวาจา

5. ทบทวนการคูณ จำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, และ 1,000 เช่น

ขั้นสอน

6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง

ค่อนเก่ง ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10,100,1,000 และใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10,100,1,000

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน

8. ครูให้นักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอธิบายการคูณจำนวนหลักเดียวกับจำนวนสองหลัก และการ

คูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, และ 1,000 โดยมีครูคอยแนะนำ และ

ชื่นชมนักเรียนที่ทำได้ถูกต้อง

ขั้นที่ 3 สรุป

10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสอง

หลัก และ การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 ,100,1000 ดังนี้

- การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลักอาจทำได้โดยนำ จำนวนที่มีหลัก

เดียวมาคูณจำนวนที่มีหลายหลักโดยคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อน แล้วคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับ

- การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 ,100,1000 คือ

 จำนวนใดคูณกับ 10, 20, 30, …,90 สามารถหาผลคูณได้โดยการคูณจำนวนนั้นกับ 1, 2, 3, …, 9 ตามลำดับแล้วเติม 0 หนึ่งตัวต่อท้าย

 จำนวนใดคูณกับ 100, 200, 300, …,900 สามารถหาผลคูณได้โดยการคูณจำนวนนั้น

กับ 1, 2, 3, …, 9 ตามลำดับแล้วเติม 0 สองตัวต่อท้าย

 จำนวนใดคูณกับ 1,000, 2,000

โพสต์โดย ฮัสนะห์ : [25 มี.ค. 2561 เวลา 17:51 น.]
อ่าน [3337] ไอพี : 113.53.1.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,391 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 19,108 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 11,485 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 16,471 ครั้ง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง

เปิดอ่าน 21,891 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 49,572 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้

เปิดอ่าน 14,550 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

เปิดอ่าน 9,361 ครั้ง
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?

เปิดอ่าน 145,079 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู

เปิดอ่าน 49,771 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ

เปิดอ่าน 11,442 ครั้ง
7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา
7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา

เปิดอ่าน 7,192 ครั้ง
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 28,651 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย

เปิดอ่าน 14,362 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 9,209 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 13,842 ครั้ง
ลายมือคนใจมีเมตตาธรรม
ลายมือคนใจมีเมตตาธรรม
เปิดอ่าน 24,095 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
เปิดอ่าน 53,311 ครั้ง
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
เปิดอ่าน 16,068 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน
เปิดอ่าน 3,055 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ