ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายใน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายใน โรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ชื่อผู้ประเมิน นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2561

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายใน โรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ

โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม และซิงค์ฟิลด์ (Stufflebeam and Shinkfield. 1985 : 141) ประชากรในการประเมินครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน คือ ปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 81 คน และครูที่เป็นหัวหน้างานสังกัดฝ่ายกิจการนักเรียนซึ่งโรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนิเทศ จำนวน 18 คน รวม 99คน กลุ่มตัวอย่างในการประเมินใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ครูใหม่โรงเรียนปากช่อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 65 คน และครูที่เป็นหัวหน้างานสังกัดฝ่ายกิจการนักเรียนซึ่งโรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนิเทศ จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินกระบวนการ จำนวน 1 ฉบับ และแบบประเมินผลผลิต จำนวน 4 ฉบับ โดยแต่ละฉบับกำหนดการประเมินเป็น 5 ระดับ ปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ประเมิน ได้สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผลการประเมินโครงการ

ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า สภาวะแวดล้อม ด้านนโยบาย ความต้องการในการพัฒนา และ ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายใน โรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสอดคล้องของสภาวะแวดล้อมด้านนโยบาย ด้านความต้องการการพัฒนา และด้านความความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นและวิธีดำเนินการตามโครงการโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายในโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ด้านประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการในการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายในโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมพบว่า ระหว่างดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดโครงการมากกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างการดำเนินการ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการมีความ ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

ด้านประเมินผลผลิต พบว่า

1. ผลการจัดกิจกรรมในโครงการ พบว่า การดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายในโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กิจกรรมการนิเทศโดยส่งครูใหม่ไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนานอกโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

การดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายในโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กิจกรรมการนิเทศโดยการใช้คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายในโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กิจกรรมการนิเทศโดยการสนทนากลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนาโดยรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติของตนเอง ก่อนดำเนินการตามนโครงการพัฒนาครูใหม่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการนิเทศภายในโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินการตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน

3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคการศึกษา พบว่า นักเรียนโรงเรียนปากช่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกภาคเรียน ในขณะเดียวกัน ร้อยละของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลงทุกภาคเรียนเช่นเดียวกัน

3.2 ผลกระทบที่เกิดกับครู พบว่า ครูใหม่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนางานสอนและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ มีความรักสามัคคีเกื้อกูลกันและกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าตามศักยภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูตามแนวทางครูมืออาชีพ

3.3 ผลกระทบที่เกิดกับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายกิจการนักเรียนโดยการรายงานอย่างเป็นระบบทุกกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน จากชุมชน ในการการบริจาคทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน และได้รับความร่วมมือในการร่วมพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดโดยดำเนินการตามแนวทางสถานศึกษาสีขาวและส่งผลการดำเนินการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีหน่วยงานย่อยและมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปขององค์กร หรือเครือข่ายเพื่อการพัฒนาด้านนี้โดยตรง

2. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ควรกำหนดวิธีการพัฒนางานด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิชาการการอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. การดำเนินการนิเทศงานฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นการส่งเสริมงานนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ หากนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันจะส่งผลให้การเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ควรจัดส่งบุคลกรทุกระดับเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้จากประสบการณ์ตรง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ อันจะมีผลต่อการนำไปปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจ

3. ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกคนให้บุคลากรได้เรียนรู้งานที่ตนเองรับผิดชอบเฉพาะกลุ่มเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ เกิดความชัดเจนในภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ อันจะมีผลต่อการนำไปปฏิบัติงานได้

4. ควรมีการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรโดยการจัดสนทนากลุ่มอาจเป็นกลุ่มสนใจ หรือกลุ่มที่พบปัญหาในการปฏิบัติงานประเภทเดียวกันในโรงเรียน โดยกำหนดเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารที่จะต้องประสานกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน รวมถึงการกำกับดูแลให้เกิดผลทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง อันจะมีผลต่อการพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียนให้สามารถดำเนินการบริการด้านการศึกษา และอื่นๆ ให้กับสังคม

5. ควรสนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลนักเรียนรูปแบบต่างๆ การสนับสนุนปัจจัย ด้านต่างๆ แก่โรงเรียน รวมถึงการระดมความคิดในภาคส่วนของชุมชน จะส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารงานได้เป็นไปตามบริบทของสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการทางการศึกษาโดยใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อจะได้นำข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตรงประเด็น และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

2. ควรมีการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของหน่วยงานเหนือขึ้นไป

โพสต์โดย wachirawat wattanasantipong : [9 เม.ย. 2561 เวลา 07:40 น.]
อ่าน [2710] ไอพี : 119.42.93.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 55,962 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 10,511 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

เปิดอ่าน 37,978 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 31,209 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 13,091 ครั้ง
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา

เปิดอ่าน 12,890 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เปิดอ่าน 33,026 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59

เปิดอ่าน 83,512 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 12,194 ครั้ง
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้

เปิดอ่าน 16,292 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 23,010 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 8,127 ครั้ง
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด

เปิดอ่าน 17,871 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 44,767 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 13,422 ครั้ง
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
เปิดอ่าน 32,933 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
เปิดอ่าน 13,892 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
เปิดอ่าน 23,804 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
เปิดอ่าน 8,652 ครั้ง
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ