ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอส

ชื่อเรื่องที่ศึกษา รายงานการใช้สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา ศุภธณิศร์ น้ำคำ

ที่ปรึกษา นายพิพัฒน์ สายสอน

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการใช้สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนและหลังใช้สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 70 คนโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งหมด 1 วิชา แบ่งออกเป็น 12 หน่วยเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยสื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบทดสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ หาค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร E1/E2 หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกข้อสอบรายข้อ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิค 25% หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder Richarson) วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน โดยการหาเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการทดสอบค่า (t-test) สรุปผลได้ดังนี้

1. สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งหมด 1 วิชา แบ่งออกเป็น 12 หน่วยเรียน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.08/82.86 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 16.45 คิดเป็นร้อยละ 41.13 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.87 คิดเป็นร้อยละ 84.68 และเมื่อทำการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด( =4.58 S.D.=0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 16 ข้อ ได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้อหา มีการบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน จัดลำดับตามความยากง่ายได้เหมาะสม เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักสูตร เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ลำดับเนื้อหา และแบบฝึกตามความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม ความยาวของการนำเสนอแต่ละหน่วย/ตอน มีความเหมาะสม กลยุทธ์การประเมินผลเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อใช้ สัดส่วนการแสดงผลของภาพ และเนื้อหามีความเหมาะสมสวยงาม ขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา ผลป้อนกลับ หรือการแสดงผลลัพธ์ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความยากง่ายพอเหมาะกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จำนวน 7 ข้อ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การถ่ายทอดเนื้อหาสนใจ น่าติดตาม การออกแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้โปรแกรม มีความง่าย สะดวก โต้ตอบกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลป้อนกลับ หรือการแสดงผลการทำงาน เสริมแรง ให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจำเป็น มีกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ผลป้อนกลับ หรือการแสดงผลลัพธ์ มีความหลากหลาย ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด นอกนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

โพสต์โดย เลย์ : [2 พ.ค. 2561 เวลา 08:10 น.]
อ่าน [2380] ไอพี : 202.29.179.255
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 41,157 ครั้ง
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา

เปิดอ่าน 36,335 ครั้ง
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก

เปิดอ่าน 64,046 ครั้ง
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)

เปิดอ่าน 18,704 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 15,064 ครั้ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ

เปิดอ่าน 22,362 ครั้ง
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ

เปิดอ่าน 14,299 ครั้ง
รังนก
รังนก

เปิดอ่าน 18,718 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?

เปิดอ่าน 12,305 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,764 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 11,461 ครั้ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 19,351 ครั้ง
ประโยชน์ของมะระ
ประโยชน์ของมะระ

เปิดอ่าน 8,523 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?

เปิดอ่าน 13,922 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ

เปิดอ่าน 10,602 ครั้ง
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ

เปิดอ่าน 14,576 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
เปิดอ่าน 192,770 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหาร
เปิดอ่าน 12,113 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
เปิดอ่าน 55,463 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
เปิดอ่าน 11,641 ครั้ง
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ