ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างส

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน

(RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

ผู้วิจัย นางธัญญารัตน์ ชมดี

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัด

การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 2) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา

3) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและทดลองนำร่อง ขั้นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู

และขั้นการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูที่ปฏิบัติ

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์พัฒนา

อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการจัด

การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

2) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู

ผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และ 4) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) ของครูผู้เข้าอบรมจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนและระดับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่เรียนกับครูที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้สถิติ t - test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประกอบด้วย

ความเป็นมาและความสำคัญ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม

สื่อประกอบการฝึกอบรม ระยะเวลา สถานที่ฝึกอบรม การวัดผลประเมินผล มีความสอดคล้อง

อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 4.20 - 5.00 เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวม

พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, S.D = 0.47) และผลการทดสอบประสิทธิภาพกับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีประสิทธิภาพ 83.47/82.89 ถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมกับครูกลุ่มตัวอย่างได้

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู พบข้อสรุปดังนี้

2.1 ครูที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ครูที่ได้รับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัด

การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (RBL) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.31 - 4.85 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.57 , S.D = 0.53)

2.3 การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน

(RBL) ของครูผู้เข้าอบรม พบว่า มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้

เป็นฐาน (RBL) อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.58 , S.D = 0.52) และนักเรียนที่เรียนกับครูที่เข้ารับ

การอบรม มีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 86.65

โพสต์โดย แอน : [16 พ.ค. 2561 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [1995] ไอพี : 101.51.74.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,313 ครั้ง
GPS คืออะไร
GPS คืออะไร

เปิดอ่าน 7,996 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

เปิดอ่าน 9,855 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 7,972 ครั้ง
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน

เปิดอ่าน 47,300 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 37,367 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

เปิดอ่าน 10,324 ครั้ง
อยากรู้มั้ยว่าทำไม ? คนไทยถึงรักพระเจ้าแผ่นดิน
อยากรู้มั้ยว่าทำไม ? คนไทยถึงรักพระเจ้าแผ่นดิน

เปิดอ่าน 10,318 ครั้ง

'17 ท่านวดง่ายๆ' ช่วยลูกน้อย 'ผ่อนคลาย-สุขภาพดี'

เปิดอ่าน 31,315 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 19,191 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เปิดอ่าน 7,499 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551

เปิดอ่าน 17,922 ครั้ง
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?

เปิดอ่าน 49,469 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 10,946 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ ชา
ประโยชน์และโทษของ ชา

เปิดอ่าน 11,189 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,394 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 11,751 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 12,275 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น

เปิดอ่าน 10,934 ครั้ง
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 47,375 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses ) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ