ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์ จากหญ้าแฝก

รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ฉวีวรรณ กฤตเวทิน

ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านกุดหว้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ประกอบด้วย

คณะผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหว้า วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดร.ฉลาด เสริมปัญญา ข้าราชการบำนาญ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นางสาว

ยุพาพร หรเสริฐ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และนางนันทิยา นนท์อาสา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม ซึ่งได้ดูแล เอาใจใส่ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

คณะครูโรงเรียนบ้านกุดหว้าทุกคนให้ความร่วมมือ เป็นที่ปรึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ให้กำลังใจ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดหว้า ปีการศึกษา 2559 และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน สนใจ เอาใจใส่ ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา ทำให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปโดยราบรื่น ได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาข้างต้นเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ฉวีวรรณ กฤตเวทิน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์

จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา ฉวีวรรณ กฤตเวทิน

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์

จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพี่อศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดหว้า อำเภอหนองสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) วิธีสอนแบบโครงงานในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.31 – 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ด้วยดัชนีประสิทธิผล และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ

80 ขึ้นไป

ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาการจัดเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์

จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.62 / 86.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7125 แสดงว่านักเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.25 นักเรียนร้อยละ 100 มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 ขึ้นไป คือ มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.51 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานและต่อการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………… ค

สารบัญ................................................................................................................................................ จ

สารบัญตาราง...................................................................................................................................... ช

สารบัญภาพ.......................................................................................................................................... ฌ

บทที่

1 บทนำ...................................................................................................................................... 1

ภูมิหลัง...................................................................................................................... 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา........................................................................................ 4

สมมุติฐานของการศึกษา............................................................................................ 4

ขอบเขตของการศึกษา............................................................................................... 5

นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................................................... 5

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................................... 8

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551....................................... 8

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..... 12

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ................................................................... 13

การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน............................................................... 16

หญ้าแฝกและผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก....................................................................... 31

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.................................................................................................... 46

กรอบแนวคิดในการศึกษา......................................................................................... 50

3 วิธีการดำเนินการ.................................................................................................................... 51

กลุ่มเป้าหมาย........................................................................................................... 51

รูปแบบของการศึกษา………………………………………………………………………………….. 51

สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านกุดหว้า........................................................................ 52

ระยะเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล...................................................................... 52

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา........................................................................................ 53

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ……………………………………………………………. 54

วิธีการดำเนินการศึกษา............................................................................................ 64

การวิเคราะห์ข้อมูล................................................................................................... 65

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล................................................................................. 66

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ หน้า

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.......................................................................................................... 70

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล...................................................................... 70

ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล..................................................... 70

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................................ 71

5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.................................................................................. 80

สรุปผลข้อมูล.......................................................................................................... 80

อภิปรายผล........................................................................................................... 81

ความภาคภูมิใจจากการจัดการเรียนรู้………………………………………………………….. 85

ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................... 86

บรรณานุกรม...................................................................................................................................... 88

ภาคผนวก........................................................................................................................................... 92

ภาคผนวก ก.......................................................................................................... 93

ภาคผนวก ข.......................................................................................................... 120

ภาคผนวก ค......................................................................................................... 140

ภาคผนวก ง.......................................................................................................... 148

ภาคผนวก จ.......................................................................................................... 161

ภาคผนวก ฉ......................................................................................................... 167

ประวัติย่อของผู้ศึกษา...................................................................................................................... 171

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 แนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนจัดทำโครงงาน.................................................... 20

2 กำหนดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ....................... 53

3 แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5........................... 55

4 การวิเคราะห์เนื้อหา สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.......................... 56

5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมและการประเมินโครงงาน ระหว่างปฏิบัติ

โครงงานของนักเรียนแต่ละแผนการประเมินโครงงาน........................................................... 72

6 ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

และการประเมินจากใบงานการทำงานของนักเรียน การตรวจผลงานระหว่างเรียน

ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

และการประเมินโครงงาน..................................................................................................... 74

7 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน........................................ 75

8 ผลการประเมินจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์

จากหญ้าแฝก โดยวิธีสอนแบบโครงงาน…………………………………………………………………….. 77

9 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5......................................................................................................... 78

10 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ......................................................................................................................... 114

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

11 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 10 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ........................................................................................... 116

12 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติโครงงานแต่ละแผนและ

ใบงาน 118

13 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เชี่ยวชาญ........................................................................... 131

14 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.......................................................................... 138

15 ผลวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก (B) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.................................................................................................. 139

16 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5........................................................................................................... 144

17 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับพฤติกรรมชี้วัดความพึงพอใจ

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ................................................................................ 146

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

1 กรอบแนวคิดในการศึกษา...................................................................................................... 50

2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก.................................. 61

3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน… 64

โพสต์โดย ฉวี : [25 พ.ค. 2561 เวลา 13:35 น.]
อ่าน [1713] ไอพี : 223.206.250.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ