ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ผู้รายงาน : พิเชษฐ์ เพชรสำแดง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปีการศึกษา 2559

การดำเนินโครงการ : ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดวงจรคุณภาพของ Deming (The Deming Cycle) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ได้การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ชุมชนมีสภาพทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนที่ราบติดเชิงเขาวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลต่างๆ หาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพวางแผนกำหนดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยจัดกิจกรรมเสริมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจำนวน 13 กิจกรรม คือกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมผู้นำอนามัยนักเรียน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนประจำสัปดาห์ กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำน้ำยุงลายในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ทางด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหลักตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ องค์ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย องค์ประกอบที่ 8 การออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ องค์ประกอบที่ 9 การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม องค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน จากนั้นจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กำหนด (Do) ตรวจสอบ ทบทวนและประเมิน (Check) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ติดตามผล เมื่อสิ้นปีการศึกษาเสร็จแล้วสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Act) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานรายกิจกรรม สรุปผลการตรวจสอบทบทวนและนิเทศงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนำผลการการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ปีการศึกษา 2559 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียน ครูผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด ผลการประเมิน การประกวดห้องเรียนสะอาดเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 2559 พบว่าทุกห้องเรียนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนมีความรับผิดชอบในภารกิจที่ตนเองได้รับมอบหมายสรุปผลการให้คะแนนในแต่ละเดือนทุกห้องเรียนมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

2. กิจกรรมผู้นำอนามัยนักเรียน ประกอบด้วย

- การสอนตรวจความสะอาดของร่างกาย ผลการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนจำนวน ร้อยละ 100 มีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติจากการสาธิตสอนตรวจความสะอาดของร่างกายและสามารถตรวจความสะอาดของร่างกายตัวเองและผู้อื่นได้

- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ผลการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีความสนใจข่าวสารจากผู้นำอนามัยนักเรียนเป็นอย่างดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยไปในทางที่ดีและนำข่าวสารที่ได้รับไปแนะนำเพื่อน ผู้ปกครอง ชุมชนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- การสาธิตการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยตนเองผลการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมการแปรงฟันและการล้างมือ 7 ขั้นตอนสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- การตรวจสอบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร น้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหาร

ที่ไม่มีประโยชน์ของนักเรียนในโรงเรียน ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ในโรงเรียนและพบว่ามีนักเรียน จำนวนร้อยละ 5 นำขนมกรุบกรอบมารับประทานที่โรงเรียน โดยซื้อมาจากร้านค้านอกโรงเรียน ซึ่งผู้นำอนามัยนักเรียนบันทึกรายชื่อนักเรียนแล้วรายงานให้ครูเวรประจำวันทราบ เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้ต่อไป

3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดผลการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนมีความสนใจต่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเป็นอย่างดี นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ติดยาเสพติด และสามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้

4. กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงผลการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมมีความสุขในการออกกำลังกาย ผลการสำรวจและเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน ต้นปีการศึกษา 2559 และสิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่าน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนที่มีปัญหาไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวนลดลง

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ผลการตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ สิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่านักเรียนมีปัญหาลดลง โดยผู้นำอนามัยนักเรียนดำเนินการร่วมกับครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนได้ให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพและได้ทำการบันทึกเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะและโรงพยาบาลแม่ทะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

6. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ผลการตรวจและเปรียบเทียบสภาวะช่องปากของนักเรียนต้นปีการศึกษา 2559 และสิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่า สภาวะช่องปากของนักเรียนดีขึ้น

7. กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนประจำสัปดาห์ผลการดำเนินงาน ผู้นำอนามัยนักเรียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นผู้นำที่ดี นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน นักเรียนร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติกิจกรรมล้างมือตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

8. กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนผลการดำเนินงานผู้นำอนามัยนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมและเป็นผู้นำที่ดี นักเรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ไม่พบลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำขังภายในบริเวณโรงเรียน ไม่พบนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

9. กิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน ผลการดำเนินงาน ผู้นำอนามัยนักเรียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมและเป็นผู้นำที่ดี นักเรียนร้อยละ100 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ชุมชนสามารถปฏิบัติตนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย มีการทิ้งขยะให้ถูกที่

10. กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนผลการดำเนินงาน ผู้นำอนามัยนักเรียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมและเป็นผู้นำที่ดี นักเรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีชุมชนได้รับความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากลูกน้ำยุงลาย และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่พบคนในชุมชนป่วย เป็นโรคไข้เลือดออก

11. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 1.86

12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ผลการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนทุกคนได้รับความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย การบริโภค การป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรค สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านกีฬาโดยปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทเปตองทีมหญิงระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดันดับ 2 กีฬาเปตองทีมชายระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4 ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาประเภทเซปักตะกร้อทีมชายระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนสูงขึ้น ร้อยละ 0.16

13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เรื่องงานเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การเพาะเห็ดนางฟ้า งานบ้าน การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องพยาบาล และบริเวณโรงเรียน การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์และการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือนของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 คะแนนสูงขึ้น ร้อยละ 4.43

ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมหลักตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ดังนี้

1. นโยบายของโรงเรียน การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ทาน ปีการศึกษา 2559 ด้านนโยบายของโรงเรียน มีคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย คณะครู ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนจากชุมชน มีนโยบายที่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและนโยบายของโรงเรียนมีความครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการมีส่วนร่วมมีการกำหนดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีแผนงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรจุไว้นักเรียนส่วนใหญ่ทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติตนตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่รับทราบนโยบายและให้การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายเป็นอย่างดี คณะครูให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดขึ้นทุกกิจกรรม คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพของทุกคนเป็นอย่างดี

2. การบริหารจัดการในโรงเรียน มีแผนงาน/ โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และนำแผนงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งร่วมกับผู้นำอนามัยนักเรียนได้ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและได้บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมทุกเดือน มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำและรายงานผลให้คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนทราบ

3. โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเสริมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกกิจกรรม เกิดจากการร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ทบทวนปรับปรุงแก้ไขและมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาออกกำลังกายและเล่นกีฬา ฝึกซ้อมกีฬาในโรงเรียน ตลอดจนให้บริการสถานที่ในเรื่องการฝึกซ้อมฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อของเยาวชนในชุมชนและการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านในชุมชน ทำให้ชุมชนให้ความสนใจ มีความพึงพอใจและให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

4. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน หน้าอาคารเรียน หน้าห้องเรียนจำนวน 5 แห่ง ห้องเรียนของนักเรียนสะอาดเป็นระเบียบเอื้อต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยทำให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ปรับปรุงโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเป็นระเบียบ จัดบริการน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนได้บริโภคอย่างเพียงพอมีการคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะถูกประเภท

5. บริการอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำสัปดาห์โดยแต่งตั้งผู้นำอนามัยนักเรียนร่วมกับหัวหน้าชั้นแต่ละชั้น ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกวันหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การรับวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับนักเรียน มีผู้นำอนามัยนักเรียนรับผิดชอบเวรประจำวันโดยอยู่ในความดูแลของครูอนามัยโรงเรียน มีการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนทุกเดือนโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยนำผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแปลผลแล้วส่งผลให้ครูอนามัยโรงเรียนและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

6. การสุขศึกษาในโรงเรียนบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติโดยจัดป้ายนิเทศความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติตามอาคารเรียนให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมเสียงตามสายโดยผู้นำอนามัยนักเรียน ให้ความรู้ทางเรื่องสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมยิ้มสวยยิ้มใส เพื่อส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน การทิ้งขยะให้ถูกที่ การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ดำเนินการดังนี้ ปรับปรุงโรงอาหาร ที่รับประทานอาหาร การจำหน่ายอาหาร ที่ล้างภาชนะ ที่จัดเก็บอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ รณรงค์การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร การรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและพืชสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี

8. การออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาในทุกชั้น โดยครูประจำชั้นและมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทเปตองทีมหญิงระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองทีมชายระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาประเภทเซปักตะกร้อทีมชายระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4

9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้งจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาทางด้านครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาด้านการเรียน โรงเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยประสานงานกับบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และระดมทุนสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป

10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีมีการประกาศให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และส่งเสริมให้ลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านแม่ทาน ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ผลการดำเนินงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง : [28 พ.ค. 2561 เวลา 15:17 น.]
อ่าน [2358] ไอพี : 171.4.247.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,900 ครั้ง
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ

เปิดอ่าน 19,183 ครั้ง
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ

เปิดอ่าน 14,065 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้

เปิดอ่าน 18,201 ครั้ง
ประเภทของระบบภาพกราฟิก
ประเภทของระบบภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 15,053 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 68,440 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 18,612 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 134,847 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 94,395 ครั้ง
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด

เปิดอ่าน 52,150 ครั้ง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

เปิดอ่าน 31,365 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ

เปิดอ่าน 14,485 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง

เปิดอ่าน 15,251 ครั้ง
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ

เปิดอ่าน 14,266 ครั้ง
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 2,115 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 10,085 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เปิดอ่าน 49,571 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
เปิดอ่าน 9,403 ครั้ง
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.
เปิดอ่าน 12,586 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เปิดอ่าน 11,119 ครั้ง
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ