ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ผู้ศึกษา วสันต์ จุลพล

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 3) เพื่อประเมินการปฏิบัติการด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 4) เพื่อประเมินผลที่ได้รับด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และ 5) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,443 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 3 คน คณะครูประจำการ จำนวน 111 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 337 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 320 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 337 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 320 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 137) ได้จำนวน 736 คน และสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 129) ได้แก่ คณะครูประจำการ จำนวน 80 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 170 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 170 คน และผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สถิติทดสอบ F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มรายคู่ด้วยวิธี Scheffe test

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินการปฏิบัติการด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติการ

อยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินผลที่ได้รับด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พบว่า ผลที่ได้รับด้านผลผลิต ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ผลที่เกิดจากนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน และผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย จุ้บ : [6 มิ.ย. 2561 เวลา 11:02 น.]
อ่าน [408] ไอพี : 182.52.16.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ จุ้บ

  ความคิดเห็นที่ 1

นำไปปรับใช้ได้ครับ

วันที่โพสต์ [6 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.] ไอพี : [182.52.16.158] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ