ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองทองทราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

---------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมหนึ่งที่สามารถจัดได้ คือการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมการทดลองที่เด็กได้เรียนเล่นผ่านสื่อวัสดุที่ปลอดภัย มีขั้นตอนง่าย ชัดเจน และมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการสังเกต การจำแนกประเภท การสื่อความหมาย และการลงความเห็นจากข้อมูล จากกิจกรรมและการเล่น ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้จากการเล่น การใช้ประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับผู้ใหญ่ กับครู (กุลยา ตันติผลาชีวะ.2550:24-25) ซึ่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2546 ข : 5) ได้กำหนดหลักการจัดประสบการณ์ไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไว้ดังนี้ คือ จัดประสบการณ์การเล่น การเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อพัฒนาเด็กเป็นองค์รวม ดังที่จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ด้วยการกระทำ (Learning by doing) และสอดคล้องกับเพียเจต์ (Piaget : อ้างอิงจากสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.2547:36-39) คือให้เด็กเรียนรู้โดยให้โอกาสเด็กในการเล่น สำรวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง จึงสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ สามารถส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากขั้นตอนการทดลองซึ่งเด็กจะสามารถสำรวจ สังเกตรูปร่างลักษณะ สี ขนาด สถานะ ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมศิลปะ ในขณะทำกิจกรรมเด็กจะได้สังเกตเห็นกระบวนการทำกิจกรรม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม ซึ่งการรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม เด็กจะได้มีโอกาสสังเกต สัมผัสกับสื่ออุปกรณ์ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องรูปร่าง รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัสและคุณลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อถูกกระทำ ซึ่งผลจากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ของเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมการทดลองที่เด็กปฐมวัยได้เรียนเล่นผ่านสื่อวัสดุที่ปลอดภัย มีขั้นตอนง่าย ชัดเจน และมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติ สังเกต สำรวจ ค้นคว้า แสวงหาความรู้ โดยเด็กเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและครูมีบทบาทในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเรียนรู้สัมผัสทั้งห้า , มือสัมผัส, จมูกดมกลิ่น,อาหาร,ข้าวที่เรากิน,ผักดีมีประโยชน์, ลักษณะของผลไม้,ผลไม้แสนอร่อย,การทำ น้ำผลไม้,ชื่อของผัก,ลักษณะของผักชนิดต่าง ๆ ,ชนิดของผัก,ลักษณะของต้นไม้,เรียนรู้ใบไม้,ลักษณะของสิ่งมีชีวิต,ลักษณะของสิ่งไม่ไม่มีชีวิต,ความเหเมือนความต่าง,หนัก-เบา,ภาพลวงตา,อะไรหนักกว่ากัน,สถานนะของน้ำ,เครื่องกรองน้ำ,ทรายแปลงร่าง,อะไรอยู่ในดิน, หิน ดินทรายเป็นอย่างไร,สีสันแสนสวย, ประโยชน์ของสี, สีจากธรรมชาติ,อากาศอยู่ที่ไหน,คุณสมบัติของอากาศ,อากาศเคลื่อนที่ได้,เสียงมาจากไหน, เสียงดังเสียงเบา,เสียงจากโทรศัพท์,ความมือความสว่าง, ดวงอาทิตย์ยิ่งใหญ่,กลางวันกลางคืน,ด้านดอกไม้เปลี่ยนสี,ดอกไม้ให้สีสวยและกิจกรรมการเรียนรู้แมลงชอบดอกไม้สีอะไรผู้รายงานซึ่งได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้น ได้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหนองทองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงให้ความสนใจในการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ ทั้ง 42 กิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยยึดแนวทางตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการคิด เป็นกระบวนการทางปัญญา และเป็นกระบวนการที่สามารถใช้แก้ปัญหาโดยครูผู้สอนสามารถนำความรู้มาดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพสติปัญญา และธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ผู้รายงานได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมการทดลองที่เด็กได้เรียนเล่นผ่านสื่อวัสดุที่ปลอดภัย มีขั้นตอนง่าย ชัดเจน และมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการสังเกต การจำแนกประเภท และการสื่อความหมาย ได้อย่างเหมาะสม มาจัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 14 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมาย เพื่อเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม

1. เพื่อให้เด็กบอกขั้นตอนและร่วมชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้

2. เพื่อให้เด็กสามารถแสดงความเห็นและตอบคำถามได้

3. เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตให้กับเด็กปฐมวัย

4. เพื่อส่งเสริมทักษะการจำแนกประเภทให้กับเด็กปฐมวัย

5. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายให้กับเด็กปฐมวัย

การประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถ ที่เด็กปฐมวัยแสดงออกด้วยแสดงความเห็น และแสดงพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้ การค้นหาความรู้ และการแก้ปัญหาด้วยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะดังต่อไปนี้

1. ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ

เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยไม่ใส่ความรู้สึกของผู้สังเกตลงไป

2. ทักษะการจำแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการจัดแบ่งหรือเรียงลำดับวัตถุสิ่งของที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ ตามคุณลักษณะ ขนาด ประเภท รูปร่างโดยมีเกณฑ์ในการจัดแบ่งและสามารถระบุเกณฑ์ในการจัดแบ่งได้ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

3. ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการนำข้อมูลดิบที่ได้จากการสังเกตการทดลองหรือจากแหล่งต่าง ๆ มาบอกบรรยายหรือจัดกระทำด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอหรือสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

บทบาทของเด็กในการร่วมกิจกรรม

1. พยายามมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการทดลองด้วยตนเอง

2. เด็กสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

3. แสดงความเห็น ตอบคำถามที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการสังเกตทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม

บทบาทครูในการจัดกิจกรรม

1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ให้เข้าใจ

2. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ให้ครบถ้วน

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งขณะดำเนินกิจกรรมครูต้องประเมินกิจกรรมตลอดเวลาว่ากิจกรรมนั้นกระตุ้นให้เด็กคิดหรือไม่เด็กได้แสดงออกจริงไหม เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือไม่เด็กเรียนอะไรเพิ่มเติม

4. ระหว่างการดำเนินกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้ ครูกระตุ้นเด็กโดยใช้คำถามเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การจำแนกประเภท และการสื่อความหมายที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น

5. ให้การเสริมแรงเพื่อให้เด็กสนใจกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต้องทำให้เด็กเห็นว่าครูใส่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอพร้อมชี้แนะสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์

ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้

การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรม น่ารู้ของเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการพัฒนา 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 20 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 9.00 - 09.20 น. ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม

ตารางการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหนองทองทราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

สัปดาห์ที่ 1

21-22-23 พ.ย. 2560 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เรียนรู้ประสาทสัมผัส กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สัมผัสทั้งห้า

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ด้วยมือหนูน้อย

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ด้วยจมูกดมกลิ่น

สัปดาห์ที่ 2 28-29-30พ.ย. 2560 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ฉลาดกินแข็งแรง กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เรื่องข้าวที่เรากิน

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้อาหารผักดีมีประโยชน์

สัปดาห์ที่ 3 6-7-8 ธ.ค.2560 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ผลไม้ดีมีประโยชน์ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ ลักษณะของผลไม้

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ผลไม้แสนอร่อย

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้การทำน้ำผลไม้

สัปดาห์ที่ 4 12-13-14 ธ.ค. 2560 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

พืชผักรอบตัว กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ชื่อของผัก

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ลักษณะของผักชนิดต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ประโยชน์ของผัก

สัปดาห์ที่ 5 19-20-21 ธ.ค. 2560 ธรรมชาติรอบตัว/

ต้นไม้ให้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ลักษณะของใบไม้

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ดอกไม้สีสวย

สัปดาห์ที่ 6 26-27-28 ธ.ค. 2560 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ความเหมือนความต่าง

สัปดาห์ที่ 7 3-4-5 ม.ค. 2561 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก สิ่งของรอบตัว

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สิ่งใดหนัก–เบา

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ภาพลวงตา

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ว่าอะไรหนักกว่ากัน

สัปดาห์ที่ 8 9-10-11 ม.ค. 2561 ธรรมชาติรอบตัว/น้ำดีมีประโยชน์

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้น้ำร้อนน้ำเย็น

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้น้ำไหลไปไหน

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้น้ำกรองสะอาด

สัปดาห์ที่ 9 17,18,19ม.ค. 2561 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก/หิน ดิน ทรายน่าเล่น

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ว่าทรายแปลงร่าง

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้กันว่าอะไรอยู่ในดิน

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ หิน ดิน ทราย เป็นอย่างไร

สัปดาห์ที่ 10 23,24,25ม.ค. 2561 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก/สีสวยรอบตัว

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สีสันแสนสวย

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ประโยชน์จากสี

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้สีจากธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 11 30-31 มค. 1 ก.พ. 2561 ธรรมชาติรอบตัว/อากาศรอบตัว

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ว่าอากาศอยู่ที่ไหน

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของอากาศ

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ว่าอากาศเคลื่อนที่ได้

สัปดาห์ที่ 12 6-7-8 ก.พ. 2561 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก /เสียงต่างๆรอบตัว

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ว่าเสียงมาจากไหน

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เสียงดังเสียงเบา

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้เสียงจากโทรศัพท์

สัปดาห์ที่ 13 13-14-15 ก.พ. 2561 ธรรมชาติรอบตัว/กลางวัน กลางคืน

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ความมืดและความสว่าง

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ดวงอาทิตย์ยิ่งใหญ่

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้เวลากลางวันและกลางคืน

สัปดาห์ที่ 14 20-21-22 ก.พ. 2561 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก /ดอกไม้สีสวย

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ก้านดอกไม้เปลี่ยนสี

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ดอกไม้ให้สีสวย

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้แมลงชอบดอกไม้สีอะไร

การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนูทำได้

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

สัปดาห์ที่ วันที่ หน่วยการเรียนรู้ สาระที่ควรรู้

1 21,22,23 พ.ย. 2560 เรียนรู้หนูทำได้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2 28,29,30 พ.ย. 2560 ฉลาดกินแข็งแรง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

3 6-7-8 ธ.ค. 2560 ผลไม้ดีมีประโยชน์ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

4 12-13-14 ธ.ค. 2560 พืชผักรอบตัว สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

5 19-20-21 ธ.ค. 2560 ต้นไม้ให้ประโยชน์ ธรรมชาติรอบตัว

6 26-27-28 ธ.ค. 2560 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

7 3 - 4-5 ม.ค. 2561 สิ่งของรอบตัว สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

8 9 – 10- 11 ม.ค. 2561 น้ำดีมีประโยชน์ ธรรมชาติรอบตัว

9 17- 18 -19 ม.ค. 2561 หิน ดินทราย น่าเล่น สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

10 23-24-25 ม.ค. 2561 สีสันมากมาย สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

11 30-31 ม.ค.-1 ก.พ. 2561อากาศรอบตัว ธรรมชาติรอบตัว

12 6 - 7 - 8 ก.พ. 2561 เสียงต่างๆรอบตัว สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

13 13-14-15 ก.พ. 2561 กลางวันกลางคืน ธรรมชาติรอบตัว

14 20-21-22 ก.พ. 2561 ดอกไม้สีสวย สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลัง ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

โพสต์โดย อ้อ : [12 มิ.ย. 2561 เวลา 06:28 น.]
อ่าน [3952] ไอพี : 202.47.237.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,639 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 18,662 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด

เปิดอ่าน 217,278 ครั้ง
รูปแบบจำลอง S M C R Model
รูปแบบจำลอง S M C R Model

เปิดอ่าน 13,746 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง

เปิดอ่าน 19,384 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 15,027 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 88,829 ครั้ง
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 29,169 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 28,635 ครั้ง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง

เปิดอ่าน 9,081 ครั้ง
กังนัมสไตล์เริ่ด ฮิตยันไฮโซอังกฤษ เด็กอีตันยังเลียนแบบ
กังนัมสไตล์เริ่ด ฮิตยันไฮโซอังกฤษ เด็กอีตันยังเลียนแบบ

เปิดอ่าน 1,613 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!

เปิดอ่าน 990 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 12,100 ครั้ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 70,453 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 17,734 ครั้ง
How To Learn English
How To Learn English

เปิดอ่าน 14,182 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เปิดอ่าน 11,144 ครั้ง
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้  ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้ ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
เปิดอ่าน 14,986 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 14,538 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
เปิดอ่าน 11,099 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ