ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรีย

งานวิจัยชื่อ : การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน

เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย : นางสาวเบญญาณิช กิจเต่ง

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

ปีการวิจัย : 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปีการศึกษา 2559-2560 ทั้งสิ้นจำนวน 150 คน โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือ (IOC) ที่ได้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) (สัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach) และการหาค่าที (t – test) ผลการวิจัยปรากฏ

1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.38/87.07 โดยสรุปว่า มีประสิทธิภาพของการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเฉลี่ย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปีการศึกษา 2559-2560 ทั้งสิ้นจำนวน 150 คน โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือ (IOC) ที่ได้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) (สัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach) และการหาค่าที (t – test) ผลการวิจัยปรากฏ

1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.38/87.07 โดยสรุปว่า มีประสิทธิภาพของการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 30.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.94 และคิดเป็นร้อยละ 86.38 มีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 30.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.98 และคิดเป็นร้อยละ 87.07

2. ผลการพัฒนาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิผล (E.I.) 0.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 67

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และด้านนักเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้โครงงาน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถือเป็นทางเลือกของการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย เบญญาณิช : [13 มิ.ย. 2561 เวลา 19:53 น.]
อ่าน [2408] ไอพี : 171.5.235.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ