ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ

อ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด

มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม

ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกตามกลุ่มเก่ง ปานกลาง

และอ่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเรียนต่อเนื่องจากแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 42 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง จำนวน 11 คน ปานกลาง จำนวน 20 คน และอ่อน จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น จำนวน 6 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้

ที่ 2 เรื่อง อุตรดิตถ์เมืองงาม รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 6 แผน รวมเวลา 36 คาบ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อุตรดิตถ์เมืองงาม รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงามฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น

มีประสิทธิภาพ 81.39/80.33 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกตามกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม

ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อนำคะแนนก่อน-หลังเรียนมาเปรียบเทียบแสดงถึงความก้าวหน้า

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก้าวหน้า 7.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มปานกลางสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อนำคะแนนก่อน-หลังเรียนมาเปรียบเทียบแสดงถึงความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก้าวหน้า 8.43

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.60

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อนำคะแนนก่อน-หลังเรียนมาเปรียบเทียบแสดงถึงความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก้าวหน้า 9.72

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อุตรดิตถ์เมืองงาม ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีความ

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.77 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด และด้านคุณประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 4.53 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด

โพสต์โดย ครูแอน : [14 มิ.ย. 2561 เวลา 10:31 น.]
อ่าน [1853] ไอพี : 61.19.145.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ